Rekisteriseloste

Mahdolliset uutiskirjettä ja jakelua koskevat kysymykset voi osoittaa osoitteeseen info@oppia.fi

Oppia.fi - Oppimisen verkkokauppa kokoaan yhteen koulutus- ja tapahtumapalveluiden toimittajia. Oppia.fi:n rekisteröidyille käyttäjile voidaan lähettää tietoja palvelussa tarjolla olevista koulutuksista, tapahtumista ja digitaalisesta sisällöstä. 

Oppia.fi:n uutiskirjejakelusta voi poistua koska tahansa klikkaamalla uutiskirjeen alaosassa (keskellä) olevaa Peruuta uutiskirje linkkiä.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Wakaru Oy / Oppia.fi
Televisiokatu 3
00240 HELSINKI
0207 413 330

2. Rekisteriasiat
Rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastaa Jaakko Kuosmanen: puh. 0207 413 354,
etunimi.sukunimi@wakaru.fi

3. Rekisterin nimi
Oppia.fi:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- tai kumppanuussuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Oppia.fi:n oikeuksien
ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin
liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Oppia.fi:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms.
mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Oppia.fi:n viestimien ja
palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjätiedot:
Nimi, yritys, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työtehtävät / titteli.
Segmentointitiedot:
Verkkosivuston, uutiskirjeiden ja muun sähköisen tiedotus- ja markkinointimateriaalin käyttäjämäärä ja
käyttäjäkunnan rakenne sekä kampanja-, tuote- ja muihin palautteisiin ja olosuhteisiin liittyvä tieto, jotka
mahdollistavat tuotteista ja palveluista informoimisen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat Oppia.fi:n rekisteröityneiden käyttäjien tietokanta ja sen yhteistyökumppaneiden asiakkailtaan ja kumppaneiltaan kerättävät
tiedot esimerkiksi tilaisuuksiin ja koulutuksiin osallistuttaessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Oppia.fi ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa. Oppia.fi ei luovuta konserniyhtiöitään lukuun ottamatta henkilötietoja muille yrityksille niiden
suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Oppia.fi voi luovuttaa henkilötietoja toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Oppia.fi voi myös luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita Oppia.fi käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. Oppia.fi voi luovuttaa henkilötietoja myös niille Oppia.fi:n kumppaniyrityksille joiden koulutuksiin ja tapahtumiin henkilö on osallistunut. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai
muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä tavalla.
Oppia.fi luovuttaa tiedot työnantajalle työnantajan maksamien osallistumisten osalta.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja
voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa
palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Oppia.fi:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on,
suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden
aiheuttamat kustannukset.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Oppia.fi:n uutiskirjeen tilaus sekä siten kieltää tietojensa
luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!