Etäkoulutus: Vaikuttava palaute

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Vaikuttava palaute, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Vaikuttava palaute (14 pv), 06.04.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Kykyä antaa vaikut­tavaa palau­tetta ei voi korostaa johta­mis­työssä liikaa. Kun tavoitteet on sovittu, johta­jalle, esimie­helle, tiimin­ve­tä­jälle tai projek­ti­pääl­li­kölle ei jää muita keinoja vaikuttaa tiiminsä jäsenten toimintaan. Ensi­luok­kainen kannus­tavan, korjaavan ja ohjaavan palautteen anta­misen taito vahvistaa myös johta­mis­voimaa.

Koulu­tuk­semme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja käytän­nön­lä­hei­syy­destään. Runsaat harjoi­tukset ja arviointi­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa ja sovel­ta­mi­sessa käytäntöön.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Digi­taa­linen työtila (Howspace)
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Jakso 3: Livenä toteu­tettava webi­naari (1h)

Hyödyt osallistujille

 • Saat selkeän yleis­kuvan vaikut­tavan palautteen merki­tyk­sestä johta­mis­työssä
 • Opit vaikut­tavan palautteen anta­misen perus­pe­ri­aatteet
 • Vahvistat kiit­tä­misen taitojasi ja saat lisää voimaa puuttua jämä­kästi ei-toivottuun toimintaan.
 • Opit tunnis­tamaan omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi palautteen antajana
 • Vahvistat omaa johta­mis­voi­maasi merkit­tä­västi

Kenelle

Koulu­tuk­semme on suun­ni­teltu kaikille henki­löille, joiden tehtäviin kuuluu ihmisten johta­minen erilai­sissa orga­ni­saa­tioissa, hank­keissa ja projek­teissa.Ohjelma

1. Digi­taa­linen työtila (Howspace), joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää koulu­tuksen mate­ri­aalit, mahdol­li­suuden keskus­te­lulle sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) Vaikut­tavan palautteen perusteet. Tässä jaksossa opit mm. seuraavia asioita:

 • Palautteen merkitys johta­mis­työssä
 • Mitä vaikuttava palaute tarkoittaa?
 • Suori­tus­kyvyn, oppi­misen ja palautteen suhde
 • Onnis­tuneen ja vaikut­tavan palautteen haasteet

3. Väli­tehtävä 1: Omien palau­te­ti­lan­teiden järjes­tel­mäl­linen itse­reflek­tointi

4. Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa käymme kohta kohdalta läpi osal­lis­tujien koke­muksia erilai­sista palau­te­ti­lan­teista. Pohdin­ta­teh­tävien lisäksi osal­lis­tu­jilla on mahdol­lisuus kysyä ja keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa omiin palau­te­ti­lan­teisiin liit­ty­vistä kysy­myk­sistä. Tilai­suu­dessa osal­listuja myös muotoilee oman tapansa antaa vaikut­tavaa palau­tetta.

5. Väli­tehtävä 2: Vaikut­tavan palautteen anta­minen omassa orga­ni­saa­tiossa

6. Jakso 3: Video (noin 1h), joka tukee palautteen anta­misen vaikut­ta­vuutta osal­lis­tujan omassa työssä. Video sisältää mm.:

 • Palautteen harjoit­telun teknii­koita
 • Aktii­visen kuun­telun keskei­simpiä teknii­koita
 • Valmen­tavan otteen hyödyn­tä­minen osana toimivaa palau­te­kult­tuuria
 • Itsen­sä­joh­ta­misen ja palautteen suhde
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!