Etäkoulutus: Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Kesto: 14.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tilin­pää­töksen peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Koulutus auttaa osal­lis­tujia arvioimaan yrityksen kannat­ta­vuutta tilin­pää­tö­sai­neiston perus­teella.

Kurs­simme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Etäkoulutuksen sisältö

 • Jakso 1: Video (1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa. Webi­naa­rissa käymme läpi Esimerk­kiy­ritys Oy:n tilin­pää­töksen rivi riviltä.
 • Jakso 3: Video (1h), jossa opetellaan laskemaan yrityksen tärkeimpiä tunnus­lukuja ja syven­netään tilin­pää­töksen analy­soin­ti­taitoja.

Hyödyt osallistujille

 • Opit kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan tulos­las­kel­masta, taseesta ja kassa­vir­rasta
 • Opit tuntemaan tilin­pää­töksen tärkeimmät käsitteet, tunnus­luvut ja raportit
 • Opit arvioimaan yrityksen toimintaa ja kannat­ta­vuutta tunnus­lu­kujen avulla

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, esimie­hille ja johta­jille, jotka haluavat vahvistaa ulkoisen lasken­ta­toimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.1. Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii. Tässä jaksossa opit tuntemaan:

 • Kirjan­pidon perusteet
 • Tilin­pää­töksen rakenteen ja sisällön
 • Tilin­pää­töksen laati­misen peri­aatteet

3. Väli­tehtävä 1: Ohjattu tutus­tu­minen oman yrityksen tilin­pää­tökseen.

4. Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa. Webi­naa­rissa käymme läpi Esimerk­kiy­ritys Oy:n tilin­pää­töksen rivi riviltä.

 • Tulos­las­kelma
 • Tase
 • Käyt­tö­pää­oma­tarve
 • Tärkeimmät tunnus­luvut

5. Väli­tehtävä 2: Ohjattu tilin­pää­töksen analy­soin­ti­har­joitus

6. Jakso 3: Video (noin 1h), jossa opetellaan laskemaan yrityksen tärkeimpiä tunnus­lukuja ja syven­netään tilin­pää­töksen analy­soin­ti­taitoja.

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!