Etäkoulutus: Perehdytysprosessin kehittäminen

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Perehdytysprosessin kehittäminen, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Perehdytysprosessin kehittäminen (14 pv), 19.08.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Etäkoulu­tuk­semme antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä.

Koulu­tuk­sessa paneu­dumme pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen, yksilön huomioi­miseen sekä pereh­dyt­täjän vastuuseen. Keski­tymme siihen, miten hyvän pereh­dy­tyksen avulla voi vaikuttaa posi­tii­vi­sesti uuden työn­te­kijän oppi­miseen, innos­tu­miseen ja sitou­tu­miseen uuteen työhön.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Jakso 1: Yhteensä noin 1h mittainen video katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Yhteensä noin 1h mittainen video katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
 • Tunnistat työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista edis­tävät tekijät
 • Opit, miten voit huomioida työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
 • Kuulet viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
 • Saat ajan­koh­taisia käytännön vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen
 • Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari mahdol­listaa keskus­te­levan ilma­piirin, jossa osal­lis­tujat pääsevät jakamaan koke­muk­siaan.

Kenelle

Koulutus on suun­nattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, johdolle, esimie­hille ja HRD-ammat­ti­lai­sille.Ohjelma

Etäkou­lu­tuksen sisältö:

Jakso 1: Yhteensä noin 1h mittainen video katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

 • Pereh­dy­tyksen merkitys ja tavoitteet
 • Pereh­dy­tyksen onnis­tu­misen perusta
 • Oppi­misen edel­ly­tykset pereh­dy­tyk­sessä

Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nittelu
 • Pereh­dy­tys­suun­ni­telman laati­minen
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin kesto
 • Pereh­dy­tyksen seuranta
 • Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen

Väli­tehtävä 2: Oman kehi­tys­kohteen edis­tä­minen ja case-esityksen valmistelu

Jakso 3: Yhteensä noin 1h mittainen video katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

 • Erilaiset pereh­dy­tys­me­ne­telmät ja työkalut
 • Milloin pereh­dytys päättyy ja mitä silloin tulisi huomioida?
 • Pereh­dy­tyk­sestä jatkuvaan osaa­misen kehit­tä­miseen

Kirja: Terve­tuloa meille! – Uuden työn­te­kijän pereh­dytys (2018)

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!