Etäkoulutus: Onnistu projekteissasi

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Onnistu projekteissasi, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Onnistu projekteissasi (14 pv), 25.10.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Projek­ti­työs­kentely voi olla vastuiden pakoilua, toisten työnteon kyräilyä ja pauk­kuvia aika­tauluja. Tai sitten se voi olla aitoa yhdessä teke­mistä, sujuvaa vuoro­vai­ku­tusta ja tavoit­teiden saavut­ta­mista.

Koulu­tuk­semme antaa selkeän projek­tin­hal­linnan mallin, joka auttaa suun­nit­te­lemaan ja toteut­tamaan projekteja onnis­tu­neesti. Tämä koulutus on erityi­sesti sinulle, joka johdat projekteja oman työsi ohessa. Koulu­tuksen jälkeen osaat johtaa niitä tehok­kaammin sekä tiedät, miten voit parantaa projek­ti­tiimin yhteis­työtä ja suju­voittaa kommu­ni­kointia. Lisäksi saat vinkkejä siihen, kuinka pitää yllä projek­ti­tiimin moti­vaa­tiota koko projektin ajan.

Etäkoulutuksen sisältö

 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet projek­ti­suun­nit­telun tärkeimmät vaiheet ja osaat soveltaa niitä omaan työhösi
 • Osaat rakentaa projek­ti­tii­meillesi selkeät prosessit, jotka tukevat projektien teho­kasta läpi­vientiä
 • Osaat rakentaa projek­teille toimivat ja akti­voivat seuran­ta­käy­tännöt
 • Osaat suun­ni­tella ja toteuttaa projek­ti­pa­la­verin, joka edistää aidosti projektin läpi­vientiä joko kasvo­tusten tai etänä
 • Osaat kommu­ni­koida vakuut­ta­vasti projektin eri vaiheista ja projek­ti­tiimin jäsenen vastuista
 • Osaat moti­voida ja osal­listaa projek­ti­tiimin jäsenet projektin laaduk­kaaseen toteu­tukseen
 • Saat varmuutta ja jämäk­kyyttä omaan teke­miseen projektin vastuu­hen­kilönä
 • Saat ammat­ti­laisen otteen projek­ti­työs­ken­telyyn

Kenelle

Esimie­hille, tiimin­ve­tä­jille ja asian­tun­ti­joille, joiden tehtäviin kuuluu projektien suun­nittelu ja toteutus.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
25.10.202113:0015:00

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

 • Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
 • Miksi projek­ti­mainen työs­kentely kannattaa?
 • Projek­tin­hal­linnan tärkeimmät käsitteet
 • Projektin käyn­nis­tä­minen

Väli­tehtävä 1: Oman projektin valinta ja alus­tavan suun­ni­telman teke­minen

Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.

 • Projek­tin­ve­täjän rooli ja tehtävät
 • Projek­ti­tiimin jäsenten tehtävät ja vastuut
 • Projek­ti­suun­nit­telun tärkeimmät vaiheet
 • Tiimin osal­lis­ta­minen ja moti­vointi projek­teissa

Väli­tehtävä 2: Oman projek­ti­suun­ni­telman työs­tä­minen

Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

 • Projek­ti­pa­la­verit ja erilaiset seuran­ta­käy­tännöt
 • Tehokkaan (etä)pala­verin suun­nittelu ja toteutus
 • Suosi­tukset jatkoa varten

Kirja: Taitava tiimi­val­mentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!