Etäkoulutus: Neuvottelutaidot työelämässä

Duration: 14 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Etäkoulutus: Neuvottelutaidot työelämässä, ei tenttiä
1.00 Pcs
Etäkoulutus: Neuvottelutaidot työelämässä (14 days), 02.11.2021
590 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 531,00€

Description

Suuri osa työelämän vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teista on neuvot­te­luita – työnjaon sopi­mi­sesta aina myynti- ja palk­ka­kes­kus­te­luihin.

Neuvot­te­luissa on loppujen lopuksi kyse toiseen ihmiseen vaikut­ta­mi­sesta, joten ymmärrys hyvän neuvot­telun raken­nus­pa­li­koista ja keskei­sim­mistä teknii­koista on työelämän pyör­teissä merkittävä etu. Hyvät neuvot­te­lu­taidot tekevät sinusta vaikut­ta­vamman kollegan ja auttavat huoleh­timaan omista rajoistasi.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Digi­taa­linen työtila (Howspace)
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät, mistä hyvät neuvot­telut koos­tuvat
 • Osaat valmis­tautua neuvot­te­luihin
 • Ymmärrät, miten omasta neuvot­te­lu­kun­nosta voi huolehtia
 • Opit vaikut­tamaan vasta­puolen päätök­sen­tekoon
 • Saat konkreet­tisia ja yksin­ker­taisia vinkkejä neuvot­te­lu­ti­lan­teissa vuoro­vai­kut­ta­miseen

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat nostaa omaa vaikut­ta­vuuttaan neuvot­te­lu­taitoja hiomalla.Schedule

Date Start time End time Nb!
02.11.202110:0012:00

1. Digi­taa­linen työtila (Howspace), joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) Laadukkaat neuvot­telut ja niihin valmis­tau­tu­minen.

3. Väli­tehtävä 1: Omien neuvot­te­lu­tai­tojen arviointi (n. 30 min) Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta.

4. Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.

 • Väli­teh­tävien läpi­käynti
 • Onnis­tuneen neuvot­telun aloitus
 • Haas­tavien neuvot­te­lu­ti­lan­teiden erityis­piirteet
 • Keskei­simmät neuvot­te­lu­tek­niikat – miten osaksi arkea?
 • Tulevan neuvot­te­lu­ti­lanteen suun­nittelu

5. Väli­tehtävä 2: Vali­koi­tujen neuvot­te­lu­tek­nii­koiden kokeilu tosie­lä­mässä

6. Jakso 3: Video (noin 1h) Itsensä johta­misen ja neuvot­te­luissa onnis­tu­misen suhde

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!