Etäkoulutus: Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi

Kesto: 14.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Kaikille myyjille räätä­löity koulu­tuk­semme auttaa ymmär­tämään myyn­ti­työtä myös talou­del­li­sesta näkö­kul­masta. Käsit­te­lemme myynnin kannat­ta­vuutta, katea­jat­telua, hinnoit­telua, alen­nusten anta­misen vaiku­tuksia kannat­ta­vuuteen sekä asia­kas­yri­tysten arviointia kannat­ta­vuuden ja maksu­val­miuden näkö­kul­masta. Koulutus auttaa lukemaan asiakkaan tunnus­lukuja ja arvioimaan myyn­tityön kannat­ta­vuutta oikein.

Helposti omak­sut­tavat talous­hal­linnon koulu­tuk­semme ovat saaneet paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) ), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan talous­hal­lin­nosta myyjän näkö­kul­masta
 • Ymmärrät katea­jat­telun peri­aatteet ja osaat arvioida hinnoit­telua ja alen­nusten anta­mista kannat­ta­vuuden näkö­kul­masta
 • Opit arvioimaan yrityksiä, laskemaan niiden tärkeimmät tunnus­luvut
 • Pystyt keskus­te­lemaan asiak­kaidesi kanssa asian­tun­te­vasti tärkeim­mistä talous­hal­lintoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä
 • Osaat suun­ni­tella omaa myyn­ti­työtäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Opit tekemään kannat­ta­vampaa myyntiä

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyn­tityön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan. Ilmoit­taudu mukaan ja aloita paremman tuloksen teke­minen!Etäkou­lu­tuksen sisältö:

1. Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

 • Lasken­ta­tai­tojen merkitys myyjän työssä
 • Myynnin kannat­tavuus
 • Asiak­kaiden talou­del­linen arviointi

3. Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

4. Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Talous­hal­linnon merkitys myyn­ti­työssä
 • Katea­jattelu ja oman myyn­tityön talou­del­linen arviointi
 • Oman asia­kas­kunnan talou­del­linen analy­sointi
 • Hinnan aset­ta­minen
 • Alen­nusten vaikutus kannat­ta­vuuteen

5. Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

6. Jakso 3: Video (noin 1h), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön

7. Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirja tuo uusia näkö­kulmia arvo­myyntiin ja asia­kas­nä­kö­kulman ymmär­tä­miseen.

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!