Etäkoulutus: Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi (14 pv), 07.06.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Kaikille myyjille räätä­löity koulu­tuk­semme auttaa ymmär­tämään myyn­ti­työtä myös talou­del­li­sesta näkö­kul­masta. Käsit­te­lemme myynnin kannat­ta­vuutta, katea­jat­telua, hinnoit­telua, alen­nusten anta­misen vaiku­tuksia kannat­ta­vuuteen sekä asia­kas­yri­tysten arviointia kannat­ta­vuuden ja maksu­val­miuden näkö­kul­masta. Koulutus auttaa lukemaan asiakkaan tunnus­lukuja ja arvioimaan myyn­tityön kannat­ta­vuutta oikein.

Helposti omak­sut­tavat talous­hal­linnon koulu­tuk­semme ovat saaneet paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) ), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön.

Hyödyt osallistujille

 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan talous­hal­lin­nosta myyjän näkö­kul­masta
 • Ymmärrät katea­jat­telun peri­aatteet ja osaat arvioida hinnoit­telua ja alen­nusten anta­mista kannat­ta­vuuden näkö­kul­masta
 • Opit arvioimaan yrityksiä, laskemaan niiden tärkeimmät tunnus­luvut
 • Pystyt keskus­te­lemaan asiak­kaidesi kanssa asian­tun­te­vasti tärkeim­mistä talous­hal­lintoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä
 • Osaat suun­ni­tella omaa myyn­ti­työtäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Opit tekemään kannat­ta­vampaa myyntiä

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyn­tityön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan. Ilmoit­taudu mukaan ja aloita paremman tuloksen teke­minen!Ohjelma

Etäkou­lu­tuksen sisältö:

1. Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

 • Lasken­ta­tai­tojen merkitys myyjän työssä
 • Myynnin kannat­tavuus
 • Asiak­kaiden talou­del­linen arviointi

2. Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

3. Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Talous­hal­linnon merkitys myyn­ti­työssä
 • Katea­jattelu ja oman myyn­tityön talou­del­linen arviointi
 • Oman asia­kas­kunnan talou­del­linen analy­sointi
 • Hinnan aset­ta­minen
 • Alen­nusten vaikutus kannat­ta­vuuteen

4. Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

5. Jakso 3: Video (noin 1h), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!