Etäkoulutus: Motivoi työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen

Kesto: 15 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Motivoi työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Motivoi työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen (15 pv), 20.08.2020
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa käymme läpi erilaisia keinoja, miten esimiehenä tai tiimin­ve­täjänä voit moti­voida ja kannustaa työn­te­ki­jöitä oman osaa­misen jatkuvaan kehit­tä­miseen. Lähdemme liik­keelle sinun omien moti­vaa­tio­te­ki­jöidesi tunnis­ta­mi­sesta, ja oman johta­mis­tyylisi reflek­toin­nista.

Opit, minkä­lainen johta­minen tukee työn­te­ki­jöiden oppi­mista, ja mitkä edel­ly­tykset täytyy olla kunnossa, jotta moti­vaatio uuden oppi­miseen voi työelä­mässä syntyä ja säilyä. Saat vinkkejä erilai­sista osaa­misen kehit­tä­misen käytän­nöistä, joita voit heti lähteä kokei­lemaan käytän­nössä.

 

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Henki­lö­koh­taisen Reiss Moti­vaa­tio­pro­fiilin purku­ti­laisuus valmen­tajan kanssa etänä
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Livenä toteu­tettava webi­naari (1h), jossa käydään läpi väli­teh­tävän antia sekä käytännön tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät, miten voit ottaa huomioon työn­te­ki­jöiden yksi­löl­liset moti­vaa­tio­te­kijät osaa­misen kehit­tä­mi­sessä
 • Saat oman Reiss Moti­vaa­tio­pro­fiilin, jonka avulla tunnistat ja pystyt reflek­toimaan moti­vaa­tio­te­ki­jöitäsi
 • Ymmärrät, miten erilaiset moti­vaa­tio­te­kijäsi vaikut­tavat omaan johta­mis­tyy­liisi
 • Opit kannus­tamaan ja moti­voimaan työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen
 • Tunnistat ja osaat käsi­tellä tyypil­li­simpiä moti­vaa­tiosta tai asen­teesta johtuvia osaa­misen kehit­tä­misen haas­teita tiimissä
 • Saat käytännön vinkkejä erilai­sista osaa­misen kehit­tä­misen käytän­nöistä
 • Pääset keskus­te­lemaan sekä kahden kesken moti­vaa­tio­val­men­tajan kanssa että jakamaan koke­muksia pien­ryh­mässä.

Kenelle

Esimie­hille, tiimin­ve­tä­jille ja henki­löstön kehit­tä­misen ammat­ti­lai­sille.Ohjelma

Etäkou­lu­tuksen sisältö:

1. Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Henki­lö­koh­taisen Reiss Moti­vaa­tio­pro­fiilin purku­ti­laisuus valmen­tajan kanssa etänä

3. Väli­tehtävä 1: Oman moti­vaa­tio­pro­fiilin reflek­tointi

4. Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Miten voit kannustaa ja moti­voida työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen?
 • Minkä­lainen johta­minen tukee oppi­mista?
 • Miten nostan esille moti­vaa­tioon tai asen­teeseen liit­tyvät haasteet?
 • Miten kaivaa esiin tiimien ja yksi­löiden kehit­ty­mis­poten­tiaali?
 • Työn­te­kijän näkö­kulma osaa­misen kehit­tä­miseen

5. Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

6. Jakso 3: Livenä toteu­tettava webi­naari (1h), jossa käydään läpi väli­teh­tävän antia sekä käytännön tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen

7. Kirja: Terve­tuloa meille! – Uuden työn­te­kijän pereh­dytys

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!