Etäkoulutus: Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot (14 pv), 23.03.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Koulutus keskittyy tarkas­te­lemaan esimiehen johta­mi­soi­keutta ja työn­te­kijän vastuita. Esimie­hiltä vaaditaan jatku­vasti yhä enemmän, mutta paljon harvemmin kuulee puhut­tavan siitä, mitkä ovat työn­te­kijän velvol­li­suudet ja vastuut työpai­kalla. Orga­ni­saation onnis­tu­minen edel­lyttää kuitenkin paitsi ammat­ti­maista johta­mista, myös työte­ki­jöiden sitou­tu­mista ja täysi­mää­räistä panosta orga­ni­saation tavoit­teisiin ja haas­teiden voit­ta­miseen.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h), katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden sisällön ja rajoi­tukset
 • Saat kattavat tiedot työn­te­kijän velvol­li­suuk­sista ja vastuun erilai­sista ilme­ne­mis­muo­doista
 • Opit erilaisia tapoja ratkaista haas­tavia johta­mis­ti­lan­teita esimies­työssä
 • Tunnet esimiehen johta­mis­voiman lähteet ja opit erilaisia tapoja vahvistaa omaa johta­mis­voi­maasi
 • Vahvistat jämäk­kyyttäsi ja saavutat esimies­työlläsi entistä parempia tuloksia.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esimie­hille, jotka haluavat yltää huip­pu­tu­loksiin, johta­malla henki­lös­töään jämä­kästi ja oikeu­den­mu­kai­sesti.Ohjelma

Etäkou­lu­tuksen sisältö:

Jakso 1: Video (1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

 • Esimiehen johta­mi­soikeus
 • Mitä esimies voi edel­lyttää työn­te­ki­jältä 2020?
 • Jämäkkä ratkai­su­kes­keinen johta­misote

Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä. Webi­naa­rissa käymme vuoro­vai­kut­tei­sesti läpi seuraavia asioita:

 • Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
 • Työelä­mä­taidot
 • Haas­tavat johta­mis­ti­lanteet
 • Case: Yhteis­työ­ky­vyt­tömyys ja epäasial­linen käytös

Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

Jakso 3: Video (1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

 • Esimiehen johta­mis­voiman lähteet
 • Oman johta­mis­voiman vahvis­ta­minen
 • Henki­löstön sitout­ta­minen ja voimaan­nut­ta­minen

7. Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirja tuo uusia näkö­kulmia keskus­teluun työn­te­kijän vastuusta ja osaa­mis­vaa­ti­muk­sista.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!