Etäkoulutus: Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (14 pv), 19.11.2020
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joiden avulla esimies voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Koulutus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti.

Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta pohdimme myös erilaisia tapoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Opit tuntemaan esimiehen johta­mi­soi­keuden ja juri­diset mahdol­li­suudet puuttua heikkoon työsuo­ri­tukseen
 • Tunnet ratkai­su­kes­keisiä ­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden ratkai­se­mi­seksi
 • Osaat haastaa työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta tulok­sestaan ja omasta kehi­tyk­sestään
 • Uskallat puuttua ja osaat antaa palau­tetta vaikut­ta­vasti
 • Osaat arvioida, ovatko omien avain­hen­ki­löidesi onnis­tu­misen edel­ly­tyksen kunnossa
 • Osaat ratkaista haas­tavia esimies­ti­lan­teita entistä paremmin ja kääntää alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.Ohjelma

Etäkou­lu­tuksen sisältö:

1. Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii. Tässä jaksossa keski­tymme työlain­sää­dännön näkö­kulmaan sekä ratkai­su­kes­keisen johta­misen teoriaan.

3. Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

4. Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Jämäkkä johta­minen
 • Alisuo­riu­tu­misen varhainen tunnis­ta­minen
 • Erilaiset syyt alisuo­riu­tu­miseen
 • Keinot, joilla erilaisiin alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teita voidaan ratkaista
 • Rohkeus puuttua alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teisiin

5. Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

6. Jakso 3:Video (noin 1h) jossa käsi­tellään omien tunteiden hallintaa haas­ta­vissa tilan­teissa ja kuor­mit­ta­vassa työssä jaksa­mista

7. Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot  -kirja

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!