Etäkoulutus: Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (14 pv), 01.03.2022
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joiden avulla esimies voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Koulutus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti. Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta pohdimme myös erilaisia tapoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

 

Hyödyt osallistujille

 • Opit tuntemaan esimiehen johta­mi­soi­keuden perusteet ja juri­diset keinot heikkoon työsuo­ri­tukseen puut­tu­miseen
 • Opit analy­soimaan alisuo­riu­tu­misen syitä ja ilme­ne­mis­muotoja
 • Opit haas­tamaan työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta työtu­lok­sestaan
 • Saat rohkeutta puuttua ja opit antavaan vaikut­tavaa palau­tetta
 • Saat tukea alisuo­riu­tu­miseen puut­tu­miseen ja opit kään­tämään alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi

 

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

 

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

Jakso 3: Video (noin 1h) jossa käsi­tellään omien tunteiden hallintaa haas­ta­vissa tilan­teissa ja kuor­mit­ta­vassa työssä jaksa­mista

Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjaOhjelma

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

 • Tässä jaksossa keski­tymme työlain­sää­dännön näkö­kulmaan sekä ratkai­su­kes­keisen johta­misen teoriaan

Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Jämäkkä johta­minen
 • Alisuo­riu­tu­misen varhainen tunnis­ta­minen
 • Erilaiset syyt alisuo­riu­tu­miseen
 • Keinot, joilla erilaisiin alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teita voidaan ratkaista
 • Rohkeus puuttua alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teisiin

Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

Jakso 3: Video (noin 1h) jossa käsi­tellään omien tunteiden hallintaa haas­ta­vissa tilan­teissa ja kuor­mit­ta­vassa työssä jaksa­mista

Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirja

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!