Etäkoulutus: Hinnoittele oikein

Kesto: 14.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­semme auttaa hinnoit­te­lemaan omat tuotteet tai palvelut oikein ja saamaan niistä parhaan mahdol­lisen hinnan. Tuotetta ei koskaan kannata myydä halvem­malla, kuin mitä asiakas on siitä valmis maksamaan. Taita­valla hinnoit­te­lulla voikin parantaa liike­toi­minnan kannat­ta­vuutta huomat­ta­vasti ja luoda merkit­tävää kilpai­luetua.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) ), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Saat kattavan koko­nais­kuvan hinnan määrit­telyn erilai­sista vaiku­tuk­sista liike­toi­mintaan
 • Opit aset­tamaan omien tuot­teittesi hinnan oikein
 • Ymmärrät paremmin ostajan näkö­kulmaa hinnan arvioin­nissa
 • Osaat argu­men­toida pyytä­määsi hintaa vakuut­ta­vammin
 • Parannat liike­toi­min­tanne kannat­ta­vuutta.

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille myyjille ja liike­toi­min­nasta vastaa­ville henki­löille, jotka työssään ratkai­sevat hinnoit­teluun liit­tyviä kysy­myksiä.1. Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

 • Lasken­ta­tai­tojen merkitys myyjän työssä
 • Myynnin kannat­tavuus
 • Asiak­kaiden talou­del­linen arviointi

3. Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

4. Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Erilaiset hinnoit­te­lu­ti­lanteet
 • Oman hinnoit­te­lu­pro­sessin tarkastelu
 • Hinnan aset­ta­minen
 • Alen­nukset
 • Asia­kas­nä­kö­kulman vahvis­ta­minen

5. Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

6. Jakso 3: Video (noin 1h), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön

7. Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirja

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!