Etäkoulutus: Etätyöskentelyn pelisäännöt

Kesto: 12 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Etätyön systemaattinen ja motivoiva johtaminen, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Etätyön systemaattinen ja motivoiva johtaminen (12 pv), 19.08.2020
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­ses­samme käymme läpi tehokkaan etätyös­ken­telyn johta­misen käytäntöjä. Saat keinoja oman tiimin työs­ken­telyn ohjaa­miseen ja seurantaan. Jokaisen tiimin jäsenen sitout­ta­minen ja osal­lis­ta­minen ei tapahdu sormia napsaut­ta­malla, mutta me annamme sinulle siihen toimi­vaksi todetut käytän­nön­lä­heiset työkalut.

Käymme läpi, miten sinä esimiehenä tai tiimin­ve­täjänä voit varmistaa, että ali- ja ylisuo­riu­tu­minen pysyvät hallin­nassa myös etätyössä, ja saavu­tatte teille asetetut tavoitteet.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa.
 • Jakso 3: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h)
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Saat käytännön keinoja etätyös­ken­telyn suun­nit­teluun, seurantaan ja arviointiin
 • Ymmärrät, mitkä asiat täytyy nostaa esille etätyös­ken­telyyn siir­ryt­täessä
 • Osaat haastaa tiimiäsi ottamaan vastuuta etätyös­ken­telyn tehok­kuu­desta
 • Osaat kannustaa ja akti­voida tiimin jäseniä tekemään laadu­kasta yhteis­työtä etänä
 • Vahvistat johta­mis­tai­tojasi ja saat lisää varmuutta omaan etäjoh­tajan rooliin
 • Saat mallin akti­voivan etäpa­la­verin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen
 • Opit erilaisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden vaiku­tuk­sesta etätyös­ken­telyyn, ja osaat moti­voida omaa tiimiäsi tehok­kaaseen etätyös­ken­telyyn.

Kenelle

Esimie­hille ja tiimin­ve­tä­jille, jotka johtavat tai ovat siir­ty­mässä johtamaan hajau­tettua tai etänä työs­ken­te­levää tiimiä.Ohjelma

1. Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

 • Etätyös­ken­telyn tavoi­te­tilan kirkas­ta­minen ja täsmäl­listen tavoit­teiden aset­ta­minen
 • Etäjoh­ta­misen tärkeimmät peri­aatteet ja niiden edis­tä­minen omassa tiimissä

3. Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen toista jaksoa

4. Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa.

 • Tiimin jäsenten sitout­ta­minen ja moti­vointi etätyöhön
 • Järjes­tel­mäl­linen seuranta ja palaute etätyössä
 • Ali- ja ylisuo­riu­tu­miseen puut­tu­minen etätyössä
 • Merki­tyksen koke­muksen varmis­ta­minen

5. Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

6. Jakso 3: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h)

 • Työn seurannan käytännöt etätyössä
 • Etätyön käytännön fasi­li­tointi
 • Toimivat puitteet, työkalut ja riittävä vuoro­vai­kutus
 • Tehokkaan etäpa­la­verin suun­nittelu ja toteutus

7. Kirja: Taitava tiimi­val­mentaja

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!