Etäkoulutus: Etäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Etäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Etätyön systemaattinen ja motivoiva johtaminen (14 pv), 04.11.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Koulutuksessa käymme läpi tehokkaan etätyöskentelyn johtamisen käytäntöjä. Saat keinoja oman tiimisi työskentelyn ohjaamiseen ja seurantaan. Osaat aktivoida heitä riittävästi taipumatta kuitenkaan mikromanageroinnin puolelle. Käymme läpi, miten sinä esimiehenä tai tiiminvetäjänä voit varmistaa, että ali- ja ylisuoriutuminen pysyvät hallinnassa myös etätyössä.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Saat käytännön keinoja etätyös­ken­telyn suun­nit­teluun, seurantaan ja arviointiin
 • Ymmärrät, mitkä asiat täytyy nostaa esille etätyös­ken­telyyn siir­ryt­täessä
 • Osaat haastaa tiimiäsi ottamaan vastuuta etätyös­ken­telyn tehok­kuu­desta
 • Osaat kannustaa ja akti­voida tiimin jäseniä tekemään laadu­kasta yhteis­työtä etänä
 • Vahvistat johta­mis­tai­tojasi ja saat lisää varmuutta omaan etäjoh­tajan rooliin
 • Saat mallin akti­voivan etäpa­la­verin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen
 • Opit erilaisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden vaiku­tuk­sesta etätyös­ken­telyyn, ja osaat moti­voida omaa tiimiäsi tehok­kaaseen etätyös­ken­telyyn.

Kenelle

Esimie­hille ja tiimin­ve­tä­jille, jotka johtavat tai ovat siir­ty­mässä johtamaan hajau­tettua tai etänä työs­ken­te­levää tiimiä.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
04.11.202113:0015:00

1. Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

 • Etätyös­ken­telyn tavoi­te­tilan kirkas­ta­minen ja täsmäl­listen tavoit­teiden aset­ta­minen
 • Etäjoh­ta­misen tärkeimmät peri­aatteet ja niiden edis­tä­minen omassa tiimissä

2. Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen toista jaksoa

3. Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa.

 • Tiimin jäsenten sitout­ta­minen ja moti­vointi etätyöhön
 • Järjes­tel­mäl­linen seuranta ja palaute etätyössä
 • Ali- ja ylisuo­riu­tu­miseen puut­tu­minen etätyössä
 • Merki­tyksen koke­muksen varmis­ta­minen

4. Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

5. Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

 • Työn seurannan käytännöt etätyössä
 • Etätyön käytännön fasi­li­tointi
 • Toimivat puitteet, työkalut ja riittävä vuoro­vai­kutus
 • Tehokkaan etäpa­la­verin suun­nittelu ja toteutus

6. Kirja: Taitava tiimi­val­mentaja

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!