Etäkoulutus: Onnistu haastavissa asiakastilanteissa

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Onnistu haastavissa asiakastilanteissa, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Onnistu haastavissa asiakastilanteissa (14 pv), 19.08.2020
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Asiak­kaiden epävarmuus on lisään­tynyt ja asia­kas­pal­velun työ tullut monilla aloilla entistä haas­ta­vam­maksi. Haasteet ovat tässäkin asiassa iso mahdol­lisuus ja ratkai­sevaa on se, kuinka asia­kas­pal­velija onnistuu hoitamaan tilanteen niin, että asiakkaan sitou­tu­minen säilyy, tai parhaim­millaan jopa vahvistuu.

Tapa millä kohdataan, puhe­limeen vastataan ja asiat hoidetaan ovat asia­kas­ko­ke­muksen kannalta kriit­tisen tärkeitä. Usein on kyse pienistä, mutta merki­tyk­sel­li­sistä asioista, joita tiedos­ta­malla ja harjoit­te­le­malla palve­luor­ga­ni­saatio voi kehittyä kilpai­li­jaansa vahvem­maksi imagossaan ja asiak­kaiden luot­ta­muk­sessa.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) jossa käsi­tellään omien tunteiden hallintaa haas­ta­vissa tilan­teissa ja kuor­mit­ta­vassa työssä jaksa­mista.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät asia­kas­ra­ja­pin­nassa työs­ken­te­levien vastuut ja mahdol­li­suudet paremman asia­kas­ko­ke­muksen luomi­sessa
 • Opit valmis­taumaan ennakkoon haas­tavien asia­kas­koh­taa­misten varalle
 • Tunnistat omia käyt­täy­ty­mis­malleja ja opit yllä­pi­tämään omaa toimin­ta­ky­kyäsi tunne­val­tai­sissa tilan­teissa
 • Saat vinkkejä moni­ka­na­vaisen asia­kastyön hoitoon haas­ta­vissa tilan­teissa
 • Osaat toimia ratkai­su­kes­kei­sesti vaikeis­sakin asia­kas­koh­taa­mi­sissa
 • Ymmärrät kuinka kääntää haas­tavat asia­kas­ti­lanteet asia­kas­us­kol­li­suutta vahvis­ta­viksi kohtaa­mi­siksi

Kenelle

Kaikille asia­kas­työtä teke­ville toimia­lasta tai asemasta riip­pu­matta.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
19.08.202013:0016:00
20.08.202009:0016:00
21.08.202009:0016:00
22.08.202009:0016:00
23.08.202009:0016:00
24.08.202009:0016:00
25.08.202009:0016:00
26.08.202009:0016:00
27.08.202009:0016:00
28.08.202009:0016:00
29.08.202009:0016:00
30.08.202009:0016:00
31.08.202009:0016:00
01.09.202009:0015:00

Etäkou­lu­tuksen sisältö:

1. Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

 • Asia­kas­ko­kemus ja siihen vaikut­ta­minen
 • Asia­kas­pal­ve­lijan vastuu asia­kas­ko­ke­muk­sesta
 • Laadukkaan asia­kas­koh­taa­misen malli

3. Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

4. Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Asiakkaan tyyty­mät­tö­myyden syyt ja epävar­muu­desta kumpuava käytös
 • Luot­ta­muksen merkitys ja vies­tintä
 • Haas­tavan asiakkaan kohtaa­minen
 • Asiakkaan rauhoit­ta­minen
 • Keskus­telun ohjaa­minen huomion kiin­nit­tä­misen keinoin

5. Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

6. Jakso 3:Video (noin 1h) jossa käsi­tellään omien tunteiden hallintaa haas­ta­vissa tilan­teissa ja kuor­mit­ta­vassa työssä jaksa­mista

7. Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirja tuo vinkkejä kaikille asia­kas­pal­ve­li­joille riip­pu­matta siitä, myytkö tuotetta, ongel­man­rat­kaisua tai omaa ideaasi.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!