Etäkoulutus: Asiantuntijan myyntivalmennus

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Asiantuntijan myyntivalmennus, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Asiantuntijan myyntivalmennus (14 pv), 26.08.2020
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Usein asian­tun­ti­joiden suurim­masta vahvuu­desta, subs­tans­sio­saa­mi­sesta voi tulla suden­kuoppa myyn­ti­ti­lan­teissa. Tämän päivän huip­pu­myyjä tarvitsee tuote­tie­touden oheen vankkaa osaa­mista arvo­myynnin taidoista ja erilai­sista kaupanteon teknii­koista.

Valmen­nuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä. Käymme tarkasti ja käytän­nön­lä­hei­sesti läpi kaikki myyn­ti­kes­kus­telun vaiheet aina uusasia­kas­han­kin­nasta kaupan taitavaan päätökseen.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Opit ymmär­tämään arvo­myynnin peri­aatteet ja sovel­tamaan niitä omassa työssäsi
 • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
 • Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa
 • Opit arvo­myynnin perusteet ja hyödyn­tämään niitä asia­kas­koh­taa­mi­sissasi
 • Opit käymään tavoit­teel­lisia ja onnis­tu­neita myyn­ti­kes­kus­te­luita
 • Saat paljon käytännön vinkkejä taitavaan kartoi­tukseen ja kaupan päätökseen!

Kenelle

Valmennus sopii hyvin niin koke­neille asian­tun­ti­joille, kuin myyn­ti­työssään vasta alka­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Tärkeimpänä vaati­muksena tahto kehittyä parem­maksi myyjäksi ja tuloksen teki­jäksi.Ohjelma

1. Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

 • Tuote­myyn­nistä arvo­myyntiin
 • Asiakkaan ja ostajan maailma
 • Huip­pu­myyjän ominai­suuksia

3. Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

4. Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Arvon tuot­ta­minen asia­kas­kes­kus­telun vaiheissa
 • Pros­pek­tointi ja uusasia­kas­han­kinta
 • Kysy­misen ja kuun­telun taito. Taitava kysy­mys­tek­niikka
 • Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat kaupan päätök­sessä
 • Myyn­ti­kammon ja ajan­käytön vaiku­tukset myyn­ti­tu­lokseen

5. Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

6. Jakso 3: Video tai webi­naari (noin 1h) jossa pereh­dytään moni­ka­na­vaisen asia­kastyön haas­teisiin ja mahdol­li­suuksiin.

7. Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirja

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!