Uuden esimiehen tehovalmennus

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Uuden esimiehen tehovalmennus, ei tenttiä
1 Kpl
Uuden esimiehen tehovalmennus (2 pv), 01.11.2018
1290 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 161,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Uuden esimiehen teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esimiehen tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Koulutus auttaa ymmär­tämään esimiestyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja esimiehen roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet esimies­työssä onnis­tu­misen pohjaksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat lähie­si­miestyön merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
 • Tunnet esimiehen tehtävät, vastuun ja roolit
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
 • Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
 • Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
 • Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esimie­hille toimia­lasta riip­pu­matta.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
01.11.2018
09:00
16:00
02.11.2018
09:00
16:00

Ohjelma, Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Esimiehen tehtävät ja haasteet

 • Millainen on hyvä esimies?
 • Mistä osa-alueista esimiestyö koostuu?
 • Tavoite, seuranta, palaute ja palkit­se­minen
 • Mitä työnantaja odottaa esimie­hiltä?
 • Mitä työn­te­kijät odot­tavat esimie­hiltä?
 • Mitä odotat itseltäsi esimiehenä?

10:15 Tauko

10:30 Miten minä johdan?

 • Esimiehen johta­mis­voima ja johta­mis­voiman lähteet
 • Esimiehen iden­ti­teetti ja moti­vaa­tio­lähteet
 • Johta­mi­se­nergian lähteet: Mikä motivoi esimies­työssä?
 • Erilaisten johta­mis­tyylit ja niiden vaiku­tukset
 • Orga­ni­saation onnis­tu­misen edel­ly­tysten turvaa­minen

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin tunnis­ta­minen

11:00 Esimiehen vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta

 • Työnan­tajan vastuu ja esimiehen velvol­li­suudet
 • Työn­te­kijän velvol­li­suudet ja työelä­mä­taidot

12:00 Lounas

13:00 Esimiehen vuoro­vai­ku­tus­taidot

 • Vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen merkitys esimies­työssä
 • Millaisia posi­tii­visia vaiku­tuksia voi saada aikaan taita­valla vuoro­vai­ku­tuk­sella?
 • Omien vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä
 • Vaikeat vuoro­vai­ku­tus­ti­lanteet esimies­työssä
 • Vaikut­tavan palautteen anta­minen
 • Kuun­telun merkitys hyvän vuoro­vai­ku­tuksen edel­ly­tyksenä (kuun­te­lu­har­joitus)

14:15 Tauko

14:30 Esimiehen vuoro­vai­ku­tus­taidot jatkuu

 • Vies­tin­tä­kump­pa­neiden erilai­suuden ymmär­tä­minen
 • Oman vies­tinnän kohden­ta­minen erilaisten vies­tin­tä­kump­panien ja kohde­ryhmien ominai­suuksien ja tarpeiden mukai­seksi
 • Pien­ryh­mä­har­joitus: Oman vies­tin­tä­tyylin tunnis­ta­minen ja arviointi

16:00 Tilaisuus päättyy

 

Ohjelma, Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Osaatko johtaa itseäsi?

 • Stra­te­ginen ote omaan teke­miseen
 • Esimiehen omat voima­varat ja vireys
 • Työkaluja itsensä johta­miseen
 • Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

Harjoitus: Itseni kehit­tä­misen tärkein tavoite ja sen saavut­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen

 • Aito tiimiy­ty­minen ja altruismi; Oppeja baktee­reilta
 • Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa
 • Huip­pusuo­ri­tuksia tukeva orga­ni­saa­tio­kult­tuuri
 • Mitä on kollek­tii­vinen älykkyys?
 • Peli­säännöt tiimiy­ty­mi­sessä

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen jatkuu

14:30 Kahvi

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esimiehen työvä­li­neenä

 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
 • Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
 • Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!