Uuden esimiehen tehovalmennus

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
KURSSI SULJETTU!

Tuotekuvaus

Uuden esimiehen teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esimiehen tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Koulutus auttaa ymmär­tämään esimiestyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja esimiehen roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet esimies­työssä onnis­tu­misen pohjaksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat lähie­si­miestyön merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
 • Tunnet esimiehen tehtävät, vastuun ja roolit
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
 • Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
 • Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
 • Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esimie­hille toimia­lasta riip­pu­matta.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
12.06.2019
09:00
16:00
13.06.2019
09:00
16:00

Ohjelma, Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Esimiehen tehtävät ja haasteet

 • Millainen on hyvä esimies?

 • Mistä osa-alueista esimiestyö koostuu?

 • Tavoite, seuranta, palaute ja palkit­se­minen

 • Mitä työnantaja odottaa esimie­hiltä?

 • Mitä työn­te­kijät odot­tavat esimie­hiltä?

 • Mitä odotat itseltäsi esimiehenä?

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin tunnis­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Esimiehen vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta

 • Työnan­tajan vastuu

 • Esimiehen johtamisoikeus

 • Työn­te­kijän vastuun ulottuvuudet

 • Työelä­mä­taidot

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin tunnis­ta­minen

12:00 Lounas

13:00 Esimiehen johtamisvoima

 • Johtamistaidot

 • Johtamistyyli

 • Johtamisenergia

 • Luottamus

 • Oman johtamisvoiman kehittäminen

14:15 Tauko

14:30 Esimiehen vuoro­vai­ku­tus­taidot

 • Vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen merkitys esimies­työssä

 • Omien vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen arvioin­ti­

 • Vaikeat vuoro­vai­ku­tus­ti­lanteet esimies­työssä

 • Vaikut­tavan palautteen anta­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

 

Ohjelma, Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Osaatko johtaa itseäsi?

 • Stra­te­ginen ote omaan teke­miseen

 • Esimiehen omat voima­varat ja vireys

 • Työkaluja itsensä johta­miseen

 • Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

Harjoitus: Itseni kehit­tä­misen tärkein tavoite ja sen saavut­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen

 • Aito tiimiy­ty­minen ja altruismi; Oppeja baktee­reilta

 • Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa

 • Huip­pusuo­ri­tuksia tukeva orga­ni­saa­tio­kult­tuuri

 • Mitä on kollek­tii­vinen älykkyys?

 • Peli­säännöt tiimiy­ty­mi­sessä

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen jatkuu

14:30 Kahvi

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esimiehen työvä­li­neenä

 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma

 • Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?

 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus

 • Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!