Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Työntekijän vastuu, ei tenttiä
1 Kpl
Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv), 27.03.2019
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa koulu­tuk­sessa käymme syste­maat­ti­sesti läpi esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun eri näkö­kul­mista. Lisäksi paneu­dumme niihin työelä­mä­tai­toihin, joita työn­te­kijän vastuun kanta­minen edel­lyttää. Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­samme pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet esimiehen oikeudet ja työn­te­kijän velvol­li­suudet
 • Ymmärrät työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
 • Tunnet erilaiset työelä­mä­taidot, joita jokainen työn­tekijä tarvitsee työssä menes­ty­miseen
 • Osaat haastaa työn­te­kijät ottamaan enemmän vastuuta työstään ja kehi­tyk­sestään
 • Tunnet erilaisia puut­tu­mis­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden voit­ta­miseen

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
27.03.2019
09:00
16:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Työn­te­kijän vastuu ja esimiehen johta­mi­soikeus

 • Työn­te­kijän vastuu työnan­tajaa kohtaan
 • Mihin esimies voi puuttua?
 • Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

10.30 Tauko

10.45 Työn­te­kijän vastuun muut ulot­tu­vuudet

 • Vastuu työka­ve­reita kohtaan
 • Vastuu itseä kohtaan

12.00 Lounas

13:00 Työelä­mä­taidot

 • Yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taidot
 • Muutos­taidot
 • Kehit­ty­mis­taidot
 • Kiireen hallinta ja ajan­käytön suun­nit­te­lu­taidot
 • Oman työkyvyn varmis­ta­minen
 • Muut työelä­mä­taidot

14:30 Tauko

14:45 Työpaikan peli­säännöt ja toimin­ta­mallit

 • Peli­sään­töjen laati­minen
 • Yhteisten peli­sään­töjen noudat­ta­minen
 • Jämäkkä toiminta ja johta­minen
 • Rohkeus puuttua

15.45 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!