Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

Längd: 1 dagar , Kursspråk: finska, Kursmaterialspråk: finska, Kursmaterial : papper
REGISTRERINGEN TILL KURSEN ÄR STÄNGD.

Kursbeskrivning

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa koulu­tuk­sessa käymme syste­maat­ti­sesti läpi esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun eri näkö­kul­mista. Lisäksi paneu­dumme niihin työelä­mä­tai­toihin, joita työn­te­kijän vastuun kanta­minen edel­lyttää. Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­samme pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet esimiehen oikeudet ja työn­te­kijän velvol­li­suudet
 • Ymmärrät työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
 • Tunnet erilaiset työelä­mä­taidot, joita jokainen työn­tekijä tarvitsee työssä menes­ty­miseen
 • Osaat haastaa työn­te­kijät ottamaan enemmän vastuuta työstään ja kehi­tyk­sestään
 • Tunnet erilaisia puut­tu­mis­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden voit­ta­miseen

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.Program

Datum
Starttid
Sluttid
Anteckning!
07.11.2019
09:00
16:00

8:30 Aamupala

9:00 Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

 • Mihin työntekijän vastuu kohdistuu?
 • Työntekijän vastuun eri ulottuvuudet
 • Esimiehen työnjohto-oikeus

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johtamisote ja ratkaisukeskeinen johtamistyyli

 • Mihin esimies voi puuttua?
 • Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?
 • Haastavien esimiestilanteiden ratkaiseminen

12:00 Lounas

13:00 Mitä työntekijältä odotetaan nyt ja tulevaisuudessa?

 • Työntekijän vastuu itseään kohtaan
 • Työelämätaidot ja niiden merkitys
 • Miten työntekijä voi huolehtia omasta työkyvystään?

14:15 Tauko

14:30 Työntekijän vastuu työyhteisöä kohtaan

 • Tiimityötaidot ja niiden kehittäminen
 • Vastuu työilmapiiristä
 • Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen

16:00 Tilaisuus päättyy

Avbokningsvillkor

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!