Tehokas muutosviestintä

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Monet muutoshankkeet jumiutuvat muutosviestinnän ongelmiin. Muutoksen käynnistäjät eivät jostain syystä saa viestiään perille, jolloin muutoksen eteneminen käy mahdottomaksi. Muutosviestintää voi kuitenkin kehittää merkittävästi, jo muutaman perusoivalluksen kautta.

Koulutuksessa käymme syvällisesti läpi tehokkaan muutosviestinnän perusteet, ja pohdimme keinoja viestinnän onnistumisen seurantaan. Koulutus tarjoaa runsaasti käytännön apuvälineitä muutosviestinnän tehostamisen tueksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat muutos­vies­tinnän merki­tyksen onnis­tuneen muutos­pro­jektin edel­ly­tyksenä
 • Ymmärrät muutos­vies­tinnän huolel­lisen suun­nit­telun arvon
 • Ymmärrät millaista osaa­mista tehokas muutos­vies­tintä edel­lyttää
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­koh­teesi vies­tijänä
 • Opit suun­nit­te­lemaan ja johtamaan muutos­vies­tintää entistä taita­vammin

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­pro­jektien vies­tintä.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
19.12.2018
09:00
16:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Onnis­tuneen muutos­vies­tinnän edel­ly­tykset

 • Mitä onnis­tunut vies­tintä edel­lyttää?
 • Ihmisten erilaiset vies­tin­tä­tarpeet
 • Suun­ni­tel­mal­lisen vies­tinnän voima
 • Erilaiset vies­tin­tä­vä­lineet

Harjoitus: Omien vies­tin­tä­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

9.45 Muutos­pro­jektin vies­tin­tä­suun­ni­telman laati­minen

 • Toimivan vies­tin­tä­suun­ni­telman laati­minen
 • Keneen projekti vaikuttaa?
 • Projektin sidos­ryhmien määrittely
 • Kenelle vies­titään ja mitä?
 • Vies­tin­tä­kei­nojen ja -väli­neiden valinta
 • Tehokas vies­tintä perustuu tois­toihin

10.30 Tauko

10.45 Muutos­vies­tinnän vastuiden koor­di­nointi

 • Vies­tin­tä­vas­tuiden määrittely
 • Vies­tin­tä­val­miuksien arviointi ja kehit­tä­minen
 • Eri viestien koor­di­nointi ja vies­tinnän aika­tau­lutus

12.00 Lounas

13.00 Muutos­vas­ta­rinnan tunnis­ta­minen ja voit­ta­minen vies­tinnän keinoin

 • Muutos­vas­ta­rinnan juuri­syiden tunnis­ta­minen
 • Kohde­ryhmän mukainen vies­tintä
 • Vaati­minen, houkuttelu vai haas­ta­minen?

Harjoitus: Oman muutos­pro­jektin vies­tin­tä­suun­ni­telman laati­minen

14.15 Kahvi

14.30 Muutos­vies­tinnän seuranta ja muuto­se­nergiaa vahvis­tavat toimen­piteet

 • Miten muutos­vies­tinnän onnis­tu­mista voi seurata?
 • Muutos­vies­tinnän vaiku­tusten arviointi?
 • Lisä­vies­tin­tä­tarpeen määrittely
 • Vies­tinnän merkitys muutos­pro­jektin tulosten hyödyn­tä­mi­sessä

15.30 Yhteenveto: Mitä vien koulu­tuk­sesta käytäntöön?

16.00 Päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!