Tehokas Call Center työskentely

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Tehokas Call Center -työskentely, ei tenttiä
1 Kpl
Tehokas Call Center -työskentely (1 pv), 18.12.2019
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Myyn­ti­työtä teke­ville suun­natun valmen­nuk­semme avulla tehostat puhe­lin­vies­tin­tääsi. Valmen­nuk­sessa käsit­te­lemme puhe­li­messa tehtävän myynti- ja asia­kas­pal­ve­lutyön tärkeimpiä elementtejä, kuten yhtäältä usein tiedos­ta­mat­tomia mustia pisteitä sekä samalla kirk­kaasti soivia ylä-ääniä. Lupaamme, että käytän­nössä testatut puhe­lin­vies­tinnän elementit tuovat sisältöä ja tulosta työhösi.

Puhe­li­messa tehtävä myynti- ja asia­kas­pal­ve­lutyö pitävät pintansa lisään­tyvän moni­ka­na­vaisen myyn­tityön ohella. Soit­totyö vaatii rutiinia ja sitkeää toistoa, mutta on parhaim­millaan teho­kasta vies­tintää ja moni­puo­lista vuoro­vai­ku­tusta asiakkaan kanssa.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­kohtasi puhe­lin­työs­ken­te­lyssä
 • Opit vies­timään tehok­kaasti ja tyylillä
 • Saat lisää ymmär­rystä asiakkaan erilaisiin reak­tioihin puhelun aikana ja taklaat vasta­väitteet taidolla
 • Rakennat toimivat keskus­te­lu­rungot puhelun ohjauksen tueksi
 • Saatat jopa innostua puhe­lin­työs­ken­te­lystä!

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille puhe­linta myyn­ti­ka­navana käyt­tä­ville, niin koke­neille asian­tun­ti­joille kuin urallaan alku­vai­heessa oleville. Valmennus on hyödyl­linen myös tiimien esimie­hille tuomaan lisä­po­ten­ti­aalia puhe­lin­koh­taa­misiin.



Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
18.12.2019
09:00
16:00

09:00 Tilai­suuden avaus, tutus­tu­minen ja päivän tavoitteet

09:15 Luuri­kammon taklaa­minen

09:30 Puhe­lin­työs­ken­telyn haasteet ja mahdol­li­suudet

10:00 Tauko

10:15 Asian­tun­tijan myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu­taidot

 • Huip­pu­myyjän ominai­suudet
 • Tuote­myyn­nistä ratkai­su­myyntiin
 • Puhe­li­messa määrä tuo laatua

11:00 Puhe­lin­vies­tinnän ”K4”

 • Kielen­käyttö
 • Kuuntelu
 • Käytös­tavat
 • Keskus­te­lu­nohjaus ja yksin­ker­tais­ta­minen

12:00 Lounas

13:00 Ulos­soiton rakenne

 • Puhelun avaus ja ensi­vai­ku­telman tärkeys
 • Kartoitus ja kuuntelu myyjän tärkeimmät taidot – kysy­mys­tek­niikka
 • Yhteenveto ja ensim­mäinen ”kyllä”
 • Ratkaisun helppous
 • Klousaus ja jatkosta sopi­minen

14:00 Kahvi

14:30 Sisään tulevan puhelun hoito

 • Haas­tavan asiakkaan kohtaa­minen
 • Ensi­vai­ku­telman merkitys – Hymy kuuluu äänestä!
 • Ongelman ratkai­susta lisä­myynnin teki­jäksi – ”silta­ky­sy­mykset”

15:00 Tehokas ja tyylikäs sähkö­pos­ti­vies­tintä

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmennus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!