Taitava muutosjohtaja

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tehokkaan muutos­joh­ta­misen perusteet ja muutos­joh­tajan tehtävät. Paneu­dumme syväl­li­sesti siihen, millaista osaa­mista muutos­joh­ta­minen vaatii. Koulutus tarjoaa runsaasti apuvä­li­neitä käytännön johta­mistyön tueksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat muutos­joh­tajan roolin ja tehtävät erilai­sissa muutos­ti­lan­teissa
 • Ymmärrät millaisia taitoja tehokas muutos­joh­ta­minen edel­lyttää
 • Saat runsaasti työkaluja muutos­joh­tajan työsi tueksi
 • Löydät omat vahvuutesi ja kehi­tys­koh­teesi muutos­joh­tajana
 • Opit johtamaan vaativia muutos­hank­keita entistä taita­vammin

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­hank­keiden johta­minen.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
29.01.2019
09:00
16:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Muutos­joh­tajan rooli muutos­hank­keissa

 • Mihin muutos­joh­tajaa tarvitaan?
 • Muutos­joh­tajan merkitys ja vastuut muutok­sessa
 • Muutos­joh­tajan rooli muutoksen eri vaiheissa
 • Muutos­hankkeen eri osa-alueiden huomioi­minen johta­mis­työssä

Harjoitus: Omien muutos­joh­tajan taitojen arvioin­ti­tehtävä

9.45 Muutos­joh­tajan tehtävät

 • Muutos­tiimin kokoa­minen
 • Johta­minen ja johtajuus – tehtävien ja vastuiden dele­gointi
 • Muutos­suun­ni­telma ja syste­maat­tinen johta­misote
 • Tavoitteet – seuranta ja palautteet
 • Erilaisia tapoja johtaa

10.30 Tauko

10.45 Muutos­joh­tajan johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen

 • Johta­mis­voiman käsite
 • Taidot
 • Johta­mis­tyyli
 • Johta­mi­se­nergia
 • Luot­tamus

Harjoitus: Oman johta­mis­voiman arvioi­minen

12.00 Lounas

13.00 Muutos­vision voima

 • Mihin muutos johtaa?
 • Miten muutos­hanke liittyy laajempaan koko­nai­suuteen?
 • Voiko puhtaalta pöydältä aloittaa?
 • Oman muutos­vision kiteyt­tä­minen
 • Miten muutos­visio muutetaan ener­gia­läh­teeksi?
 • Mitä visio­joh­ta­minen tarkoittaa käytän­nössä?

Harjoitus: Miten laadin innos­tavan muutos­vision

14.15 Kahvi

14.30 Itsensä johta­minen vaati­vissa muutos­ti­lan­teissa

 • Itsensä johta­misen lyhyt oppi­määrä
 • Oman ajan­käytön suun­nittelu
 • Oman muuto­se­nergian yllä­pi­tä­minen
 • Onnis­tu­misen koke­musten mahdol­lis­ta­minen

15.30 Yhteenveto: Mitä vien koulu­tuk­sesta käytäntöön?

16.00 Päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!