Strategisen johtamisen perusteet

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Koulutus antaa helposti omak­sut­tavan koko­nais­kuvan stra­te­gisen johta­misen perus­teista. Emme keskity erilaisten stra­te­gia­mallien yksi­tyis­kohtiin, vaan pohdimme stra­te­gisen johta­misen perus­ky­sy­myksiä ja merki­tystä orga­ni­saa­tioiden menes­tyksen näkö­kul­masta. Koulu­tuksen jälkeen sinulla on entistä paremmat valmiudet arvioida millaista stra­te­gista osaa­mista ja millaisia stra­te­gisia suun­nit­te­lu­malleja juuri sinun orga­ni­saa­tiosi johta­minen edel­lyttää.

Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­samme pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät stra­te­gisen johta­misen perusteet ja stra­te­gia­työhön liit­tyvät eri näkö­kulmat
 • Ymmärrät stra­te­gisen ajat­telun merki­tyksen orga­ni­saation johta­misen näkö­kul­masta
 • Osaat arvioida erilaisia stra­te­gia­malleja omien tarpeittesi pohjalta
 • Tunnistat stra­tegian toteu­tuksen haasteet ja merki­tyksen tavoit­teiden saavut­ta­misen kannalta

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia stra­te­gisen ajat­telun ja johta­misen taitojaan.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
08.11.2018
09:00
16:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mitä stra­tegia tarkoittaa ja mihin sillä pyritään?

 • Stra­te­gisen ajat­telun perusteet
 • Tavoi­te­tilan määrittely
 • Jäävätkö perus­asiat yksi­tyis­kohtien jalkoihin?
 • Analyysit ja skenaariot eli mihin stra­te­giset päätöksen perus­tuvat?
 • Stra­te­giset rajaukset
 • Stra­te­gisen johta­misen ylei­simmät ongelmat

Harjoitus: Omien stra­te­gisen johta­misen taitojen arviointi

10.30 Tauko

10.45 Eri näkö­kulmia stra­te­gia­työhön

 • Johdon suun­nit­te­lu­väline
 • Sidos­ryhmien tarpeet
 • Henki­löstön stra­te­ginen johta­minen
 • Eri näkö­kulmien huomioi­minen stra­te­gia­työssä

12.00 Lounas

13.00 Suun­nit­telun ja toteu­tuksen tasa­paino

 • 80/​20 ja muut stra­te­gisen johta­misen omitui­suudet
 • Millainen on hyvä stra­te­ginen suun­ni­telma?
 • Stra­tegian kiteytys
 • Stra­tegian kohdis­tuvat riskit ja riskien­hal­linta
 • Toiminnan pain­opisteet ja muutos­ta­voitteet
 • Stra­tegian tehokas lanseeraus

Harjoitus: Miten stra­te­giatyön eri näkö­kulmat huomioidaan omassa stra­te­gia­työssä?

14.15 Kahvi

14.45 Stra­te­gialla johta­misen haasteet

 • Mitä tehokas stra­te­gialla johta­minen tarkoittaa?
 • Stra­te­giaympyrä ja syklinen stra­te­gia­malli
 • Stra­tegian toteutus projektina
 • Riit­tä­vätkö resurssit ammat­ti­maiseen toteu­tukseen?
 • Stra­te­gia­vies­tintä ja orga­ni­saation muuto­se­nergia

Harjoitus: Millainen stra­te­gia­malli palvelee meitä parhaiten?

15.30 Yhteenveto

16.00 Päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!