Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)
1.00 Kpl
Tehokas johtoryhmätyö (1 pv) (1 pv), 28.10.2021
0 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen.

Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujalle
- tiedos­tat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
- osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
- ymmär­rät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
- osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
- osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen.
Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.
Kouluttaja:
Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm.
Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Osaa­mi­sa­lueet: Johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.

OHJELMA

08:30 Aamiainen

09:00 Tilaisuuden avaus

09:30 Mitä johtoryhmätyöllä tavoitellaan?

- Johtoryhmän tehtävä ja tavoitteet
- Mitä hyvällä johtoryhmätyöllä voi saavuttaa?
- Hyvän johtoryhmän ominaisuudet
- Johtoryhmätyön yleisimmät kehittämiskohteet

10:15 Tauko

10:30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta

- Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
- Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
- Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
- Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12:00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä

- Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
- Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
- Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
- Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen
- Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14:15 Kahvi

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous

- Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
- Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
- Erilaiset kokous­tyypit
- Yhteisen ajan hyöty­käyttö
- Päätök­senteon tehos­ta­minen

15:30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16:00 Tilaisuus päättyy

Covid-19 - tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!
Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 28.10.2021

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulu­tus­ma­te­ri­aali, aamiainen, lounas ja kahvitarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.Peruutusehdot
Lähikoulutuksen peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!