Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)
1.00 Kpl
Tehokas johtoryhmätyö (1 pv) (1 pv), 17.03.2021
790 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen.

Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujalle
- tiedos­tat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
- osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
- ymmär­rät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
- osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
- osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen.
Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.
Kouluttaja:
Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm.
Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Osaa­mi­sa­lueet: Johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.

OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Oman johtoryhmän toiminnan tehokkuuden arviointitehtävä

09:30 Mitä johtoryhmätyöllä tavoitellaan?

- Johtoryhmän tehtävä ja tavoitteet
- Mitä hyvällä johtoryhmätyöllä voi saavuttaa?
- Hyvän johtoryhmän ominaisuudet
- Johtoryhmätyön yleisimmät kehittämiskohteet

10:15 Tauko

10:30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta

- Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
- Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
- Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
- Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12:00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä

- Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
- Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
- Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
- Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen

Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14:15 Kahvi

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous

- Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
- Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
- Erilaiset kokous­tyypit
- Yhteisen ajan hyöty­käyttö
- Päätök­senteon tehos­ta­minen

15:30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16:00 Tilaisuus päättyy

Covid-19 - tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 17.03.2021

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
- sisältää koulutusmateriaalin, aamiaisen, lounaan ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.Peruutusehdot
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!