Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)
1.00 Kpl
Tehokas johtoryhmätyö (1 pv) (1 pv), 18.01.2022
790 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen. Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
- Tiedostat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
- Osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
- Ymmärrät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
- Osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
- Osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen
Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.
Kouluttaja:
Tommi Lindholm

Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

OHJELMA

08:30 Aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus

09:30 Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?

- Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
- Mitä hyvällä johto­ryh­mä­työllä voi saavuttaa?
- Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
- Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet

10:15 Tauko

10:30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta

- Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
- Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
- Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
- Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12:00 Lounas

13:00 Johto­ryhmä tiiminä

- Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
- Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
- Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
- Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen
- Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14:15 Kahvi

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous

- Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
- Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
- Erilaiset kokous­tyypit
- Yhteisen ajan hyöty­käyttö
- Päätök­senteon tehos­ta­minen

15:30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16:00 Tilaisuus päättyy


Covid-19 - tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
- Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
ti 18.1.2022

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
- sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.Peruutusehdot
Lähikoulutuksen peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!