Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)
1.00 Kpl
Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv) (2 pv), 13.04.2021
1490 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Tämä koulutus järjestetään tällä hetkellä vain etänä
Koulutus on suun­ni­teltu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yritys­ta­louden ja yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa.

Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujalle
- Saat kattavan kuvan yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
- Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
- Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
- Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
- Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
- Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
Kenelle?
Koulutus sopii kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.
Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

OHJELMA, Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja yhteyksien tarkistus

9:00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

Mitä esimiehen tulee tietää yritys­ta­lou­desta?

- Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
- Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
- Esimiehen vastuu talou­den­pi­dosta
- Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10:15 Tauko

10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi

- Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
- Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
- Osabud­jetit
- Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
- Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

12:00 Lounastauko

13:00 Inves­toin­ti­las­kelmat

- Inves­tointien suun­nittelu
- Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
- Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
- Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

14:15 Tauko

14:30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet

- Oma ja vieras pääoma
- Tulo­ra­hoitus
- Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
- Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

16:00 Ensimmäinen koulu­tus­päivä päättyy

----

OHJELMA, Päivä 2

8:30 Yhteyksien tarkistus

09:00 Tulos­las­kelma

- Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
- Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
- Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
- Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
- Poik­keamien tunnis­ta­minen
- Kate­tuot­to­las­kelmat

Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

10:30 Tauko

10:45 Tase

- Miten tase laaditaan?
- Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
- Poik­keamien tunnis­ta­minen
- Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
- Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

12:00 Lounastauko

13:00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys

- Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
- Kolme kassa­virtaa
- Mitä kassa­virrat kertovat
- Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
- Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

14:30 Tauko

14.45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen

- Sijoi­tetun pääoman tuotto
- Erilaiset kier­to­no­peudet
- Henki­löstön tuot­tavuus

Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulutus päättyy

Covid-19 - tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!
Koulutuspaikka:
Etäkoulutus. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisätietoa sähköpostiisi.

Ajankohta:
ti-ke 13.-14.04.2021

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali ja Uuden esimiehen -kirja.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.Peruutusehdot
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!