Sisäisen auditoijan pätevöittävä syvävalmennus

Kesto: 3.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Sisäinen auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitaan objektiivisesti arvioitavaa todistusaineistoa sen määrittämiseksi, missä määrin auditointikriteerit on täytetty. Uudistetut johtamisjärjestelmästandardit korostavat aiempaa kattavammin johtajuuden roolia ja vastuita, henkilöstön osallistamista jatkuvaan parantamiseen, strategisten painotusten seurantaa, sidosryhmien tarpeiden ja odotusten huomioon ottamista, riskien ja mahdollisuuksien hallintaa, erilaisten tunnuslukujen analysointia ja hyödyntämistä jne. Tehokas auditointi vaatii auditoijilta sitoutumista ja omistautumista paitsi itse auditointitehtävien suunnitteluun kuin myös itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Nykyistä auditointia voisi kutsua entistä painokkaammin liiketoimintaedellytysten tutkinnaksi, asiakaslupausten toteutumisen seurannaksi, toimintakulttuurin toimivuuden havainnoimiseksi, prosessien ja arvovirtojen sujuvoittamiseksi kuin auditoitavien aktivoinniksi tunnistamaan kehittämismahdollisuuksia asiakaskokemusten parantamiseksi. 2020 luvun auditointi vaatii auditoijilta ja organisaatioiden johdolta vahvaa panostusta yhteiseen suunnitteluun mitä auditoidaan, mitä tulevilta auditoinneilta odotetaan, miten auditoijien kompetensseja pitää jatkuvasti kehittää. Tässä koulutuksessa paneudutaan uudistettujen johtamisstandardien, auditointikirjallisuuden uusien ideoiden sekä uudistetun auditointistandardin ISO 19011:2018 hyödyntämiseen sisäisissä auditoinneissa.

Miksi osallistua?

  • Saat 2020 luvun auditointitietämysvalmiudet ja välineet suunnitella, toteuttaa, raportoida auditointeja linjassa uudistettujen johtamisjärjestelmästandardien kanssa
  • Opit Lean-johtamisen ja laatukulttuurin painotuksia johtajuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta
  • Saat tietoa mittarien, tunnuslukujen ja niiden analysoinnin hyödyntäminen auditoinnin johtopäätösten teossa
  • Saat johtamisjärjestelmästandeihin perustuvat sähköiset kysymyspohjat, esimerkkejä eri tyyppisten prosessien auditointikysymyksistä, kysymysaihioita Lean menetelmistä ja laatukulttuuria luotaavista teemoista

Kenelle?

Valmennus soveltuu kaikille, jotka haluvat valmentautua ja sitoutua vaativiin auditointitehtäviin, niille, joiden tehtäviin kuuluu auditointien vuosiohjelmien suunnittelu kuin myös auditointien jatkuva kehittäminen yhdessä johdon vastuuhenkilöiden kanssa. Valmennus soveltuu myös jo sisäistä auditointia jonkin verran suorittaneille oman osaamisen laajentamiseksi ja syventämiseksi. Valmennukseen kuuluva todellisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi, joista osallistujat saavat palautteen vahvistaa myös käytännön taitoja.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kolmipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja käytäntöön soveltavista harjoitteista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat harjoitusauditoinnit, joista he saavat henkilökohtaisen palautteen, niin auditoinnin toteutuksesta, raportoinnista sekä valmennukseen kuuluvan avointen kirjojen tentin vastauksistaan. Osallistujat saavat todistuksen pätevöittävästä syvävalmennuksesta.1. PÄIVÄ

• 8:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen
• 9:00 Koulutuksen aloitus
• Auditoinnin määritelmä ja tavoitteet (ISO 19011:2018)
• Auditointiprosessi
• Vuosiohjelman tavoitteet, auditointikohteiden valinta ja auditointien resurssointi, johdon rooli
• Vuosiohjelmaan vaikuttavat riskit ja niiden huomioon ottaminen
• Auditoinnin periaatteet
• Auditoijan ja pääauditoijan osaamis- ja taitovaatimukset
• Auditoijien kompetenssien kehittäminen
• Auditointimenetelmät
• ISO 9001, 14001, 45001 ja 27001 auditoijan silmin; mitä painottaa ja todentaa sisäisissä auditoinneissa (ml. peruskysymykset standardien pohjalta)
• Lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten rooli auditoinnissa
• Verkostojen ja organisaatioiden kumppanuussuhteiden auditointipainotuksia
• Harjoitteita
• Klo 16:00 Koulutus päättyy

Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen osallistujat valitsevat harjoitusauditoinnin kohteen ja keräävät mukaan aineistoa toiseen koulutuspäivään.

 

2. PÄIVÄ

• 8:30 Aamukahvit
• 9:00 Koulutuspäivän aloitus
• Auditointihaastattelujen lähestymistapoja ja faktojen todentamisen menetelmiä
• Yksittäisen auditoinnin suunnittelu ml. tulevan harjoitusauditoinnin aikataulun laatiminen
• Auditoinnin kysymyslistan valmistelu (vaatimusten mukaisuus, kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen, tulosten ja palautteiden hyödyntäminen)
• Lisäarvokysymyksiä sisäisiin auditointeihin lean-ajattelusta, laatuperiaatteista ja laatukulttuurista (tukimateriaali)
• Auditointiin ja auditoijiin liittyvien riskien tunnistaminen ja vähentäminen
• Auditoijan tuloksekas toiminta auditoinnin aikana, yhteistyö auditointikohteen kanssa
• Etäauditoinnin keinot, mahdollisuudet ja riskit auditointikustannusten vähentämisessä
• Havaintojen kirjaamistavat, tekniikat ja teknologiat
• Auditoinnin raportointivaatimukset standardeissa
• Suullisen palautepalaverin toteuttaminen harjoitusauditointikohteen kanssa
• Harjoitteita
• Klo 16:00 Koulutus päättyy

Toisen koulutuspäivän jälkeen osallistujat tekevät harjoitusauditoinnin organisaatiossaan ja laativat kouluttajalle arvioitavaksi koosteen auditoinnin toteutumisesta valmista kysymyspohjaa hyödyntäen. Osallistujat saavat tarvittaessa sähköpostitukea harjoitusauditointiinsa liittyen.

 

3. PÄIVÄ

• 8:30 Aamukahvit
• 9:00 Koulutuspäivän aloitus
• Selkeän auditointiraportin kirjoittamisperiaatteet
• Palautekokouksen hyvät käytännöt
• Harjoitusauditointiraporttien laatiminen ja esittäminen / palautteen anto
• Auditointiraportin jatkokäsittely, korjaavat toimenpiteet ja niiden seuranta
• Auditointiprosessin itsearviointi ja kehittäminen
• Auditointiraporttien lisäarvon kehittäminen (ISO 9004:2018 itsearvioinnin kypsyysasteikot, parhaat käytännöt jne)
• Auditointien johtaminen, ylimmän johdon rooli
• Harjoitteita
• Avointen kirjojen tentti (tehdään kotona tai työpaikalla ja toimitetaan kouluttajalle, tenttien arviointi ja tenttivastauksien kommentointi osallistujille kirjallisesti, todistus osallistujalle)
• Klo 15:00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!