Prosessien ja arvovirtojen johtaminen

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali:
KURSSI SULJETTU!

Tuotekuvaus

Prosessiajattelu on ollut Suomessa parikymmentä vuotta vahvasti esillä mm. laadunhallintajärjestelmien kautta. Tuhansia ja tuhansia prosessikaavioita on piirretty, mutta prosessien kehittäminen ja hyödyntäminen asiakaslisäarvon tuottamisessa ja tuloksen teossa on jäänyt usein taustalle. Prosessien kehittämistavat ovat nojanneet liikaakin reaktiivisiin korjaaviin toimenpiteisiin ennaltaehkäisevän toiminnan jäädessä vähemmistöön. Yksi syytekijä on ollut yleisen prosessiajattelun keveys henkilöstön osallistamisessa ja itseohjautuvan kehittämisen rakentamisessa. Lean filosofia on osoittautunut oivalliseksi konkretian tuojaksi prosessien tai leanissä arvovirroiksi kutsuttujen prosessien kehittämismenetelmissä.

Lean projektien onnistumista käsittelevissä artikkeleissa nostetaan esille, että Lean hankkeet ovat edenneet paremmin sellaisissa organisaatioissa, joissa taustalla on vuosien kokemusta prosessityöstä. Tässä mielessä tuhansien prosessikuvausten maailmassa on kannattavaa yhdistää prosessiajattelu ja leanin arvovirtojen kehittämistekniikat toinen toisiinsa.

Tavoitteet ja hyödyt

Tule oppimaan, miten

 • prosessiajattelu ja lean-ajattelu tukevat toisiaan
 • leanin johtamiskulttuuri voi vahvistaa prosessijohtamista
 • prosessien ja arvovirtojen kuvastekniikoita voidaan hyödyntää kehittämisessä
 • strategia puhdasoppisesti jalkautetaan prosessille / arvovirralle ja tunnistetaan strategiasta johdettuja mittareita, miten ne edelleen jalkautetaan osaprosesseille ja tiimeille
 • valmentaa prosessi- tai arvovirtatiimejä kohti itseohjautuvaa toimintaa ja vapauttaa esimiesten aikaa asiakastyöhön ja tiimin jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseen
 • selkeyttää prosessi- / arvovirtajohtamisen rooleja
 • juurruttaa ennaltaehkäisevä KATA pienten askelten parantaminen joka päiväiseksi toiminnaksi
 • toteuttaa prosessien / arvovirtojen kehityshankkeita ns. KAIZEN työpajojen avulla.

Koulutuksessa opit yhdistämään leanin koeteltuja johtamiskulttuurin ideoita ja lean menetelmiä tuttujen prosessiesi tuloskunnon nostamiseen. Ylimmän johdon rinnalla keskijohdon asenne prosessiajattelua ja kehittämistä kohtaan on ratkaisevan tärkeää, opit miten lean maailmassa johto, esimiehet ja lähiesimiehet toimivat henkilöstönsä kanssa ja miten samat ajatukset voidaan ottaa käyttöön myös prosessiajattelussa. Henkilöstön aktiivinen mukaan otto leanin KATA ja KAIZEN menetelmissä soveltuu prosessien kehittämiseen, opit periaatteet, jotka ovat nopeasti sovellettavissa omassa organisaatiossasi.”

Kenelle?

Prosessin omistajat, laatupäälliköt, kehittäjät, kokeneet auditoijat, johto ja esimiehet, lean-kehittäjät ja henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita prosessien jatkuvan parantamisen tekniikoista.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
23.09.2019
09:00
16:00
24.09.2019
09:00
16:00

Ensimmäinen koulutuspäivä

Päivän avaus

 • Esittäytyminen, ohjelma ja koulutuksen tavoitteet

Prosessi- ja/tai arvovirtajohtaminen – millaista johtamiskulttuuria onnistuminen edellyttää?

 • hyvän prosessijohtamiskulttuurin piirteitä
 • Lean johtamiskulttuurista tukea prosessijohtamiseen
 • prosessijohtajan/arvovirtajohtajan ominaisuuksia
 • prosessitiimin/arvovirtatiimin ja tiimien välisen yhteistyön menestystekijät ja sudenkuopat
 • ryhmätyöharjoitteita

Prosessin ja/tai lean arvovirran ohjaamisen tavoitteet

 • asiakasryhmien ja olennaisten sidosryhmien tarpeiden ja vaatimusten toteuttaminen
 • markkinapaineisiin ja kilpailukykyvaatimusten kiristymiseen vastaaminen
 • strategisten tavoitteiden jalkauttaminen prosesseille/arvovirroille
 • laki- ja viranomaisvaatimusten täyttäminen
 • palautteista, mittareista ja erilaisista arvioinneista tunnistettujen kehitystarpeiden toteuttaminen
 • riskianalyyseistä tunnistettujen merkittävien riskienhallinta
 • prosessien kyvykkyyden vahvistaminen
 • ryhmätyöharjoitteita

Lounas

Prosessien/arvovirtojen mallintamisen periaatteet

 • JHS 152 mallin periaatteet
 • BPMN-notaatiomalli lyhyesti
 • arvovirtakuvaustekniikka lyhyesti 
 • muita kuvausmalleja
 • kuvausmallien kytkeytyminen organisaatiorakenteisiin
 • kuvaamisprojektin onnistumistekijöitä
 • ryhmätyöharjoitteita

Strategian jalkauttaminen prosessikartan prosesseille/arvovirroille aina yksilötasolle asti

 • suora peilaus strategisista päämääristä ydinprosesseille
 • konkreettisten prosessin/arvovirran strategiaa tukevien tavoitteiden tunnistaminen
 • prosessin/arvovirran strategisten tavoitteiden mittareiden määrittäminen
 • strategisten tavoitteiden jalkautus osaprosesseille ja tiimeille
 • strategisten tavoitteiden karsiminen tarvittaessa
 • ennakoivien mittareiden määrittäminen
 • mittareiden koostaminen eri tasojen mittaristonäytöiksi
 • ryhmätyöharjoitteita

Kahvitauko 14:15

Operatiivisten mittarien tunnistaminen

 • asiakas- ja sidosryhmävaatimuksiin ja odotuksiin liittyvien mittareiden määrittäminen
 • tehokkuus-, volyymi-, joustavuus- ym. muista operatiivisista seikoista johdettavien mittareiden määrittäminen
 • operatiivisten mittareiden jalkauttaminen osaprosesseihin ja tiimeille
 • operatiivisten mittareiden karsiminen
 • ryhmätyöharjoitteita

Toinen koulutuspäivä

09:00 Organisaatiorakenteiden vaikutus prosessien/arvovirtojen ohjaamiseen

 • linjaorganisaatio
 • matriisiorganisaatio
 • prosessiorganisaatio
 • muita organisaatiorakennenäkökulmia
 • ryhmätyöharjoitteita

Prosessin/arvovirran omistajan roolin ja linjaorganisaation roolien yhteensovittaminen, roolimatriisi

 • ylimmän johtoryhmän rooli prosessi-/arvovirtojen johtamisessa
 • prosessitoimiston rooli, mikäli käytössä ja prosessitoimiston vetäjän rooli
 • prosessityön ohjausryhmän rooli ja tuki prosessien ohjauksen sisäänajossa
 • prosessin johtaja, omistaja, arvovirran johtaja/omistaja vastuut, valtuudet, vuorovaikutussuhteet
 • linjaorganisaation johtaja, päällikkö rooli
 • prosessi- tai arvovirtatiimin rooli
 • kokonaiskuvan selkeyttäminen, roolimatriisin määrittely
 • roolikuvien toimivuuden seuranta ja täsmentäminen tarvittaessa
 • ryhmätyöharjoitteita

Lounas

Hierarkiatasojen mataloittaminen, prosessi-/arvovirtatiimien itseohjautuvuuden valmentaminen

 • itseohjautuvien tiimien rakentamisen haasteet
 • lean johtamismallin tuki hierarkiatasojen mataloittamiseksi ja tiimien itseohjautuvuuden vahvistaminen
 • ylimmän johdon ja esimiesten rooli tiimien itseohjautuvuuden kehittämisessä
 • esimiesten roolit tilanteessa, jossa tiimit ovat itseohjautuvia
 • itseohjautuvien tiimien motivaatiotekijät
 • asiantuntijatyön virtaustehokkuuden kehittämisen vaikutus tiimien toimintaan (Kevin J Duggan, Sari Torkkola ym. havainnot, miten tehostaa asiantuntijatyön virtausta arjessa)
 • ryhmätyöharjoitteita

Kahvitauko 

Prosessien/arvovirtojen KATA ja KAIZEN kehittämismallit

 • Toyota KATA; parannus-kata ja valmennus-kata pienten askelten jatkuvana kehittämisenä
 • valmentavan esimiehen rooli
 • oppijan tai oppivan tiimin rooli
 • haaste – tavoitetilat – este esteeltä PDSA eteneminen
 • KAIZEN työpajat prosessien ja arvovirtojen kehittämisessä
 • kehityskohteista päättäminen
 • ennakkovalmistelut, osallistujien valinta, fasilitaattori, työpajapäivät
 • A3 dokumentointi oppimiskokemusten jakamiseksi
 • ryhmätyöharjoitteita

Yhteenveto koulutuspäivistä ja osallistujien kokemuksia 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!