Projektien hallinta ja johtaminen

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Projektien hallinta ja johtaminen, ei tenttiä
1 Kpl
Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv), 13.11.2019
1290 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 161,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Koulutus antaa käytän­nön­lä­heiset ja ajan­koh­taiset työkalut projektien hallintaan ja johta­miseen. Tutus­tumme erilaisiin tapoihin johtaa projekteja, joista sinun on mahdol­lista poimia ne toimin­ta­tavat, jotka tukevat juuri sinua ja projek­ti­tii­miäsi tavoit­tei­denne saavut­ta­mi­sessa. Saat koko­nais­kuvan siitä, mitä projektin johta­minen vaatii, ja miten voit kehittää omaa vaikut­ta­vuuttasi johtajana.

Hyödyt osallistujille

 • Opit tehos­tamaan projek­ti­työs­ken­te­lyäsi
 • Opit laatimaan projek­ti­suun­ni­telman
 • Tunnistat projek­ti­pääl­likön vastuu­alueet
 • Tiedät miten voit osal­listaa ja innostaa projek­ti­tiimin jäseniä
 • Kehität vuoro­vai­kutus- ja vies­tin­tä­tai­tojasi
 • Kuulet tutki­mus­tu­loksia projektien hallin­nasta ja tiimi­työstä
 • Pääset jakamaan koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mä­työs­ken­telyn ja yhteisten keskus­te­lujen avulla

Kenelle

Koulutus on suun­nattu projek­ti­pääl­li­köille, mutta se sopii myös kaikille projek­ti­mai­sesta työs­ken­te­lystä kiin­nos­tu­neille, esimer­kiksi asian­tuntija- tai esimies­työssä toimi­ville henki­löille.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
13.11.2019
09:00
16:00
14.11.2019
09:00
16:00

Päivä 1.

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Mikä on projekti?

 • Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
 • Projekti stra­tegian osana – Miten projekti syntyy?
 • Projek­ti­pääl­likön ja -tiimin roolit, tehtävät ja vastuut

10:15 Tauko

10:30 Projektin suun­nittelu

 • Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen
 • Miten projekti asetetaan niin, että se tukee toteu­tusta?
 • Tavoit­teiden aset­ta­misen haasteet ja vinkit niiden voit­ta­miseen
 • Miten tiimi pereh­dy­tetään projektiin?
 • Aika­tau­lu­tuksen suden­kuopat – Miten vältät ne?

12:00 Lounas

13:00 Miten projektia johdetaan käytän­nössä?

 • Toteu­tuksen seuranta ja muutoksiin reagoi­minen
 • Miten ihmiset sitou­tetaan projektiin?
 • Miten toteu­tetaan tehokas projek­ti­pa­laveri?
 • Projek­ti­vies­tintä ja vuoro­vai­kutus

Harjoitus: Projek­ti­tiimin osal­lis­ta­minen

14:15 Kahvi

14:30 Miten kehittyä projek­tin­hal­lin­nassa?

 • Oppiva ote projek­ti­työssä
 • Projektin arviointi ja päät­tä­minen
 • Projek­tista oppi­minen
 • Lessons learned

16:00 Tilaisuus päättyy

 

Päivä 2.

8:30 Aamupala

9:00 Ihmisten johta­minen projek­ti­työssä

 • Mikä on projek­ti­pääl­likön rooli projek­ti­tii­missä?
 • Projek­ti­pääl­likön johta­mis­taidot
 • Mistä projek­ti­pääl­likön ohjaus­voima kumpuaa?
 • Johta­minen ilman esimies­a­semaa

10:15 Tauko

10:30 Projek­ti­pääl­likkö muutoksen edis­täjänä

 • Mihin projek­ti­pääl­likköä tarvitaan muutok­sessa?
 • “Ennen oli paremmin!” – Muutoksen haasteet
 • Muuto­se­nergian ja muutos­vas­ta­rinnan huomioi­minen

12:00 Lounas

13:00 Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi

 • Projek­ti­tiimin jäsenen vastuut ja velvol­li­suudet
 • Projek­ti­työ­taidot kunnossa?
 • Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys

14:15 Tauko

14:30 Tehokkaan projek­ti­työs­ken­telyn varmis­ta­minen

 • Mitä työkaluja ja teknii­koita tarvitsen projektin eri vaiheissa?
 • Ketterä toiminta käytän­nössä
 • Tiimin ajan­käytön suun­nittelu ja kehit­tä­minen

Harjoitus: Omien kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!