Projektien hallinta ja johtaminen

Duration: 2 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
COURSE CLOSED!

Description

Koulutus antaa käytän­nön­lä­heiset ja ajan­koh­taiset työkalut projektien hallintaan ja johta­miseen. Tutus­tumme erilaisiin tapoihin johtaa projekteja, joista sinun on mahdol­lista poimia ne toimin­ta­tavat, jotka tukevat juuri sinua ja projek­ti­tii­miäsi tavoit­tei­denne saavut­ta­mi­sessa. Saat koko­nais­kuvan siitä, mitä projektin johta­minen vaatii, ja miten voit kehittää omaa vaikut­ta­vuuttasi johtajana.

Hyödyt osallistujille

 • Opit tehos­tamaan projek­ti­työs­ken­te­lyäsi
 • Opit laatimaan projek­ti­suun­ni­telman
 • Tunnistat projek­ti­pääl­likön vastuu­alueet
 • Tiedät miten voit osal­listaa ja innostaa projek­ti­tiimin jäseniä
 • Kehität vuoro­vai­kutus- ja vies­tin­tä­tai­tojasi
 • Kuulet tutki­mus­tu­loksia projektien hallin­nasta ja tiimi­työstä
 • Pääset jakamaan koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mä­työs­ken­telyn ja yhteisten keskus­te­lujen avulla

Kenelle

Koulutus on suun­nattu projek­ti­pääl­li­köille, mutta se sopii myös kaikille projek­ti­mai­sesta työs­ken­te­lystä kiin­nos­tu­neille, esimer­kiksi asian­tuntija- tai esimies­työssä toimi­ville henki­löille.Schedule

Date
Start time
End time
Nb!
02.10.2019
09:00
16:00
03.10.2019
09:00
16:00

Päivä 1.

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Mikä on projekti?

 • Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
 • Projekti stra­tegian osana – Miten projekti syntyy?
 • Projek­ti­pääl­likön ja -tiimin roolit, tehtävät ja vastuut

10:15 Tauko

10:30 Projektin suun­nittelu

 • Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen
 • Miten projekti asetetaan niin, että se tukee toteu­tusta?
 • Tavoit­teiden aset­ta­misen haasteet ja vinkit niiden voit­ta­miseen
 • Miten tiimi pereh­dy­tetään projektiin?
 • Aika­tau­lu­tuksen suden­kuopat – Miten vältät ne?

12:00 Lounas

13:00 Miten projektia johdetaan käytän­nössä?

 • Toteu­tuksen seuranta ja muutoksiin reagoi­minen
 • Miten ihmiset sitou­tetaan projektiin?
 • Miten toteu­tetaan tehokas projek­ti­pa­laveri?
 • Projek­ti­vies­tintä ja vuoro­vai­kutus

Harjoitus: Projek­ti­tiimin osal­lis­ta­minen

14:15 Kahvi

14:30 Miten kehittyä projek­tin­hal­lin­nassa?

 • Oppiva ote projek­ti­työssä
 • Projektin arviointi ja päät­tä­minen
 • Projek­tista oppi­minen
 • Lessons learned

16:00 Tilaisuus päättyy

 

Päivä 2.

8:30 Aamupala

9:00 Ihmisten johta­minen projek­ti­työssä

 • Mikä on projek­ti­pääl­likön rooli projek­ti­tii­missä?
 • Projek­ti­pääl­likön johta­mis­taidot
 • Mistä projek­ti­pääl­likön ohjaus­voima kumpuaa?
 • Johta­minen ilman esimies­a­semaa

10:15 Tauko

10:30 Projek­ti­pääl­likkö muutoksen edis­täjänä

 • Mihin projek­ti­pääl­likköä tarvitaan muutok­sessa?
 • “Ennen oli paremmin!” – Muutoksen haasteet
 • Muuto­se­nergian ja muutos­vas­ta­rinnan huomioi­minen

12:00 Lounas

13:00 Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi

 • Projek­ti­tiimin jäsenen vastuut ja velvol­li­suudet
 • Projek­ti­työ­taidot kunnossa?
 • Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys

14:15 Tauko

14:30 Tehokkaan projek­ti­työs­ken­telyn varmis­ta­minen

 • Mitä työkaluja ja teknii­koita tarvitsen projektin eri vaiheissa?
 • Ketterä toiminta käytän­nössä
 • Tiimin ajan­käytön suun­nittelu ja kehit­tä­minen

Harjoitus: Omien kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!