Myyntityön perusteet

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali:
Myyntityön perusteet, ei tenttiä
1.00 Kpl
Myyntityön perusteet (2 pv), 09.06.2020
1490 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 341,00€

Tuotekuvaus

Hio asia­kas­taitosi huip­puunsa ja hae lisä­potkua myyn­ti­työhösi tehok­kaasta valmen­nuk­ses­tamme! Pereh­dymme asiakkaan osto­käyt­täy­ty­miseen vaikut­taviin teki­jöihin ja itselle ominaisiin käyt­täy­ty­mis­mal­leihin asiakas- ja vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa.

Kahden päivän aikana osal­lis­tujat raken­tavat itselleen erilai­sissa myyn­ti­ti­lan­teissa tehok­kaasti toimivan myyn­ti­kes­kus­te­lu­rungon, jota hyödyn­tä­mällä myyn­ti­tu­lokset ovat taattuja. Valmen­nuk­sessa käsit­te­lemme moni­ka­na­vaista myyn­ti­työtä käytän­nön­lä­hei­sesti ja posi­tii­vi­sella otteella.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät asiakkaan käyt­täy­ty­mistä erilai­sissa osto­ti­lan­teissa
 • Tiedostat oman roolisi asia­kas­ko­ke­muksen ja tuloksen teke­mi­sessä
 • Rakennat käytännön myyn­ti­ti­lan­teissa toimivat keskus­te­lu­rungot
 • Pääset vahvis­tamaan itsellesi ominaisia vuoro­vai­ku­tus­malleja ja tunnistat tärkeimmät kehi­tys­kohtasi DiSC® -profiilisi avulla
 • Saat rohkeutta ja varmuutta päivit­täiseen asiakas- ja myyn­ti­työhösi

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu sekä kaikille myyn­tiu­ransa alussa oleville myyn­ti­lu­pauk­sille että jo koke­neim­mille myyn­ti­kon­ka­reille, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen myyn­ti­työhön. Oli myyntisi sitten b2b tai b2c, on tämä valmen­nus­ko­ko­naisuus vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, tulok­sek­kaampaa myyn­ti­työtä.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
09.06.202009:0016:00
10.06.202009:0016:00

1. päivä

8:30 Aamupala

9:00 Millainen on hyvä myyjä?

 • Myyn­tityön ylei­simmät harha­kä­si­tykset
 • Myyn­tityön todel­lisuus
 • Huip­pu­myyjän ominai­suuksia
 • Omat tärkeimmät kehi­tys­kohtani myyjänä

10:15 Tauko

10:30 Palve­lu­ko­kemus ja asiakkaan maailma

 • Asia­kas­ko­kemus ja siihen vaikut­tavat tekijät
 • Asia­kas­ko­ke­muksen tasot
 • Ostajan maailma
 • Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät

12:00 Lounas

13:00 DiSC® -profiilit

 • DiSC -viite­kehys
 • Itselleni ominainen tapa toimia
 • Omat moti­vaat­torit ja stres­si­te­kijät
 • Oman toimintani mukaut­ta­minen ympä­ris­tööni

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Myyn­ti­kammon taklaa­minen

 • Henki­lö­koh­tainen myyn­ti­kammoni
 • Keinot myyn­ti­kammon taklaa­miseen
 • Päivän yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

 

2. päivä

8:30 Aamupala

9:00 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen

 • Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
 • Kartoitus myyjän tärkein työkalu
 • Kysy­mys­tek­niikka
 • Kuun­telun taito

10:15 Tauko

10:30 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen jatkuu

 • Yhteenveto asia­kas­kes­kus­te­luissa
 • Ratkaisun helppous ja asiakkaan osto­mo­ti­vaat­torit
 • Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
 • Kaupan päätöksen monet keinot

12:00 Lounas

13:00 Vies­tinnän moni­naisuus ja moni­ka­na­vainen myyn­tityö

 • Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­ti­kes­kus­te­luissa
 • Puhe­lin­vies­tin­nässä vuoro­vai­ku­tus­taidot koros­tuvat
 • Mitä viestit ja mitä haluaisit viestiä?
 • Sähkö­postin käyttö myyn­nissä

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet

 • Miksi asiakas reklamoi?
 • Rekla­moi­vasta asiak­kaasta asia­kas­us­kol­li­suuteen

15:30 Valmen­nuksen yhteenveto ja käytäntöön vietävät asiat

16:00 Valmennus päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!