Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Koulu­tuksen 1. päivä on 28.3. ja 2. päivä 12.4.2019

 

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun- ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin- ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys.

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät päivit­täisen asia­kastyön johta­misen osana ammat­tiap­teekin toimintaa
  • Opit selkeät kartoitus ja asia­kas­koh­taa­mis­mallit niin itse­hoidon, kuin resep­ti­pal­velun asia­kas­ti­lan­teisiin
  • Saat selkeän asia­kastyön johta­misen työka­lu­pa­ketin päivit­täiseen apteek­ki­työhösi
  • Tutustut ja pääset harjoit­te­lemaan valmen­tavaa johta­mis­tapaa käytän­nössä
  • Opit oikean tavoitteen asetannan niin myyn­ti­kam­pan­joihin, kuin pidemmän tähtäimen kehi­tys­työhön
  • Paljon käytännön esimerkkejä myyn­ti­pa­reista ja toimin­ta­mal­leista muista Suomen aptee­keista!

Kenelle

Valmennus soveltuu kaikille esimies­teh­tä­vissä toimi­ville, tai asia­kastyön johta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille provii­so­reille ja apteek­ka­reille.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
28.03.2019
09:00
16:00
29.03.2019
09:00
16:00

Päivä 1. 28.3.2019

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja tutus­tu­minen

09:30 Kulut­tajien odotukset apteek­ki­asioin­nilta

10:00 Mitä on hyvä ja tavoit­teel­linen apteek­ki­palvelu?

10:30 Asia­kas­koh­taa­mis­mallit itse­hoidon ja resep­ti­pal­velun tilan­teisiin

  • Kartoitus lääke­myynnin edel­ly­tyksenä ja lisä­myynnin mahdol­lis­tajana
  • Tarjoukset: Tuput­ta­mista vai hyvää palvelua?

12:00 Lounas

13:00 Haas­tavan ja rekla­moivan asiakkaan kohtaa­minen ja toimin­ta­mallin luominen

14:00 Tiedä mitä asia­kas­koh­taa­mi­sis­sanne tapahtuu – Asia­kastyö havain­nointi

15:00 Havain­noista palaut­teen­antoon

15:30 Kiire, prio­ri­sointi ja suun­ni­tel­mal­lisuus. Ajan­käytön suun­nittelu.

16:00 Väli­teh­tävän anto ja valmen­nus­päivä päättyy

 

Päivä 2. 12.4.2019

08:30 Aamupala

09:00 Väli­teh­tävän purku

10:00 Valmen­tavan palau­te­kes­kus­telun rakenne ja harjoittelu

11:00 Tavoitteet ja seuranta

12:00 Lounas

13:00 Myynnin ja asia­kas­pal­velun vuosi­kello

14:00 Mikä motivoi, mihin moti­vaa­tiota tarvitaan ja voiko sitä johtaa?

15:00 Palkit­se­misen molemmat puolet

16:00 Palaute ja valmen­nus­päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!