Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille

Duration: 2 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille, ei tenttiä
1 Pcs
Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 days), 10.10.2019
1490 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 1 341,00€

Description

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun- ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin- ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys.

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät päivit­täisen asia­kastyön johta­misen osana ammat­tiap­teekin toimintaa
  • Opit selkeät kartoitus ja asia­kas­koh­taa­mis­mallit niin itse­hoidon, kuin resep­ti­pal­velun asia­kas­ti­lan­teisiin
  • Saat selkeän asia­kastyön johta­misen työka­lu­pa­ketin päivit­täiseen apteek­ki­työhösi
  • Tutustut ja pääset harjoit­te­lemaan valmen­tavaa johta­mis­tapaa käytän­nössä
  • Opit oikean tavoitteen asetannan niin myyn­ti­kam­pan­joihin, kuin pidemmän tähtäimen kehi­tys­työhön
  • Paljon käytännön esimerkkejä myyn­ti­pa­reista ja toimin­ta­mal­leista muista Suomen aptee­keista!

Kenelle

Valmennus soveltuu kaikille esimies­teh­tä­vissä toimi­ville, tai asia­kastyön johta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille provii­so­reille ja apteek­ka­reille.Schedule

Date
Start time
End time
Nb!
10.10.2019
09:00
16:00
11.10.2019
09:00
16:00

Päivä 1. 28.3.2019

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja tutus­tu­minen

09:30 Kulut­tajien odotukset apteek­ki­asioin­nilta

10:00 Mitä on hyvä ja tavoit­teel­linen apteek­ki­palvelu?

10:30 Asia­kas­koh­taa­mis­mallit itse­hoidon ja resep­ti­pal­velun tilan­teisiin

  • Kartoitus lääke­myynnin edel­ly­tyksenä ja lisä­myynnin mahdol­lis­tajana
  • Tarjoukset: Tuput­ta­mista vai hyvää palvelua?

12:00 Lounas

13:00 Haas­tavan ja rekla­moivan asiakkaan kohtaa­minen ja toimin­ta­mallin luominen

14:00 Tiedä mitä asia­kas­koh­taa­mi­sis­sanne tapahtuu – Asia­kastyö havain­nointi

15:00 Havain­noista palaut­teen­antoon

15:30 Kiire, prio­ri­sointi ja suun­ni­tel­mal­lisuus. Ajan­käytön suun­nittelu.

16:00 Väli­teh­tävän anto ja valmen­nus­päivä päättyy

 

Päivä 2. 12.4.2019

08:30 Aamupala

09:00 Väli­teh­tävän purku

10:00 Valmen­tavan palau­te­kes­kus­telun rakenne ja harjoittelu

11:00 Tavoitteet ja seuranta

12:00 Lounas

13:00 Myynnin ja asia­kas­pal­velun vuosi­kello

14:00 Mikä motivoi, mihin moti­vaa­tiota tarvitaan ja voiko sitä johtaa?

15:00 Palkit­se­misen molemmat puolet

16:00 Palaute ja valmen­nus­päivä päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!