Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Koulutus auttaa ymmär­tämään muutos­vas­ta­rinnan luonteen ja sen synty­miseen vaikut­tavat tekijät. Pohdimme myös keinoja oman orga­ni­saation muuto­se­nergian vahvis­ta­mi­seksi. Harjoi­tuk­sissa paneu­dumme osal­lis­tujien omien muutos­hank­keiden haas­teisiin ja haemme yhdessä ratkaisuja muutoksen johta­misen haas­teisiin. Pien­ryh­mä­kou­lu­tuk­semme mahdol­listaa syväl­lisen koke­musten vaihdon osal­lis­tujien kesken.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät muutos­vas­ta­rinnan olemuksen ja sen synty­misen syyt
 • Opit arvioimaan oman orga­ni­saa­tiosi muutos­kykyä ja muutos­vas­ta­rinnan lähteitä
 • Opit vahvis­tamaan oman orga­ni­saa­tiosi muuto­se­nergiaa
 • Löydät toimivia tapoja muutos­vas­ta­rinnan lievit­tä­mi­seksi
 • Opit johtamaan muutos­hank­keita entistä tehok­kaammin

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­pro­jektien suun­nittelu ja johta­minen.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
13.03.2019
09:00
16:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Muutos­vas­ta­rinta ilmiönä

 • Muutos­vas­ta­rinta on terveen ihmisen merkki
 • Näkyvä ja piilevä muutos­vas­ta­rinta
 • Muutos­vas­ta­rinnan juuri­syiden tunnis­ta­minen
 • Miksi ”mana­gement by perkele” ei enää toimi?

10.15 Tauko

10.30 Orga­ni­saation muutoskyky

 • Muutoshalu
 • Muutos­taidot
 • Muuto­se­nergia
 • Muutosta tukevat rakenteet
 • Muutosta estävät rakenteet

12.00 Lounas

13.00 Harjoitus: Omaan muutos­pro­jektiin kohdis­tuvan muutos­vas­ta­rinnan tunnis­ta­minen ja sen juuri­syiden pohdinta

14.15 Kahvi

14.30 Oman orga­ni­saation muutos­kyvyn vahvis­ta­minen

 • Houkut­te­levan tavoitteen merkitys
 • Muutoksen vaiku­tusten käsittely ja työs­tä­minen
 • Muutos­kykyä vahvis­tavat toimen­piteet
 • Muutoksen etene­misen seuranta
 • Muutoksen etene­misen syste­maat­tinen tuke­minen

15.30 Yhteenveto: Mitä vien koulu­tuk­sesta käytäntöön?

16.00 Päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!