Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa lähes­tymme muutosta projek­ti­nä­kö­kul­masta ja käymme läpi muutos­pro­jektin suun­nit­telun ja toteu­tuksen eri vaiheet. Koulutus auttaa johtamaan muutosta syste­maat­ti­sesti, tehos­tamaan oman muutos­tiimisi toimintaa ja seuraamaan muutoksen toteu­tu­mista alusta loppuun. Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­samme pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat onnis­tuneen muutoksen edel­ly­tykset
 • Opit suun­nit­te­lemaan ja toteut­tamaan muutoksia ammat­ti­mai­sesti
 • Opit seuraamaan muutoksen toteu­tu­mista vaihe vaiheelta
 • Opit johtamaan muutos­tii­miäsi tehok­kaammin
 • Saat käytännön työkaluja muutoksen johta­misen tueksi

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­hank­keiden johta­minen.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
20.11.2018
09:00
16:00

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Onnis­tuneen muutoksen lähtö­kohdat

 • Mihin muutoksen projek­tointia tarvitaan?
 • Muutos­pro­jektin perus­ta­minen
 • Muutos­pro­jektin riskit – Miten vältät ne?

10.30 Tauko

10.45 Muutos­hankkeen projek­tointi

 • Muutos­pro­jektin tavoitteet ja rajaukset
 • Miten projekti asetetaan niin, että se tukee toteu­tusta?
 • Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen

12.00 Lounas

13.00 Muutos­tiimin kokoa­minen ja tehtävien orga­ni­sointi

 • Miten muutos­tiimi pereh­dy­tetään projektiin?
 • Tiimin jäsenen vastuut ja velvol­li­suudet
 • Muutos­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi
 • Muutos­tiimin sisäisen yhteistyön peli­säännöt

14.15 Kahvi

14.30 Muutos­pro­jektin toteutus ja seuranta

 • Miten muutoksen etene­mistä johdetaan?
 • Mitä työkaluja ja teknii­koita tarvitsen projektin eri vaiheissa?
 • Miten muutoksen etene­mistä voi seurata?
 • Ketterä toiminta muutok­sessa
 • Projek­tista oppi­minen ja orga­ni­saation muutos­kyvyn vahvis­ta­minen

16.00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!