Muutoksen johtamisen tehovalmennus

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tehokkaan muutos­joh­ta­misen perusteet ja muutos­joh­tajan tehtävät. Käsit­te­lemme hyvän muutos­suun­ni­telman laati­mista ja muutoksen etene­misen seurannan järjes­tä­mistä. Paneu­dumme syväl­li­sesti siihen, millaista osaa­mista muutos­joh­ta­minen vaatii.

Koulutus auttaa ymmär­tämään muutos­vas­ta­rinnan luonteen ja sen synty­miseen vaikut­tavat tekijät. Käymme läpi erilaisia keinoja oman orga­ni­saation muuto­skyvyn vahvis­ta­mi­seksi. Pohdimme vaikut­tavan muutos­vies­tinnän perus­teita, ja keinoja vies­tinnän onnis­tu­misen seurantaan.

Koulutus tarjoaa runsaasti apuvä­li­neitä käytännön muutos­johta­mistyön tueksi. Harjoi­tuk­sissa haemme yhdessä ratkaisuja osal­lis­tujien omien muutos­hank­keiden haas­teisiin. Pien­ryh­mä­kou­lu­tuk­semme mahdol­listaa syväl­lisen koke­musten vaihdon osal­lis­tujien kesken.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat muutos­joh­tajan roolin ja tehtävät erilai­sissa muutos­hank­keissa
 • Ymmärrät millaisia taitoja tehokas muutos­joh­ta­minen edel­lyttää
 • Osaat arvioida oman organi­saa­tiosi muutos­kykyä ja muutos­vas­ta­rinnan lähteitä
 • Löydät toimivia tapoja muutos­vas­ta­rinnan lievit­tä­mi­seksi
 • Osaat viestiä muutos­hank­keestasi vaikut­ta­vasti eri sidos­ryh­mille
 • Osaat johtaa vaativia muutos­hank­keita entistä taita­vammin


Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
07.05.2019
09:00
16:00
08.05.2019
09:00
16:00

1. PÄIVÄ

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset

9.15 Hyvän muutos­joh­tajan rooli ja merkitys muutos­hank­keissa

 • Muutos­joh­tajan tehtävät
 • Muutos­joh­tajan rooli muutoksen eri vaiheissa
 • Millaista osaa­mista muutos­joh­ta­jalta edel­ly­tetään?

Harjoitus: Omien muutos­joh­tamis­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

9.45 Muutos­hankkeen johta­minen

 • Muutos­hankkeen perustelu ja päämäärän aset­ta­minen
 • Tilaajan määrittely ja muutoksen sidos­ryhmien kuvaa­minen
 • Toimivan muutos­tiimin kokoa­minen
 • Johta­minen ja johtajuus – tehtävien ja vastuiden dele­gointi
 • Muutos­hankkeen peli­säännöt

10.30 Tauko

10.45 Muutos­suun­ni­telman laati­minen

 • Hyvän muutos­suun­ni­telman voima
 • Työkaluja muutoksen projek­toinnin tueksi
 • Muutoksen toteu­tu­misen seuranta
 • Tilan­ne­joh­ta­minen ja ongelmien ratkaisu

12.00 Lounas

13.00  Muutos­vas­ta­rinta ilmiönä

 • Muutos­vas­ta­rinnan tunnis­ta­minen ja tunnus­ta­minen
 • Näkyvä ja piilevä muutos­vas­ta­rinta
 • Muutos­vas­ta­rinnan juuri­syiden ymmär­tä­minen
 • Muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
 • Miten muutos­vas­ta­rinta muutetaan muutos­voi­maksi?

14.15 Kahvi

14.30 Muutos­vision voima

 • Mitä muutos­hank­keella tavoi­tellaan?
 • Millainen on hyvä tavoi­te­tilan kuvaus?
 • Miten muutos­visio muutetaan ener­gia­läh­teeksi?
 • Vision hyödyn­tä­minen käytännön muutos­joh­ta­mi­sessa

Harjoitus: Miten laadin innos­tavan muutos­vision

15.30 Yhteenveto

16.00 Koulutus päättyy

 

2. PÄIVÄ

8.30 Aamiainen

9.00 Oman orga­ni­saation muutos­kyvyn arvioi­minen

 • Muutoshalu
 • Muutos­taidot
 • Muuto­se­nergia
 • Muutosta tukevat rakenteet
 • Muutosta estävät rakenteet

10.30 Tauko

10.45 Henki­löstön muutos­kyvyn vahvis­ta­minen

 • Muutoskyky ja sen vahvis­ta­minen
 • Ylei­simmät muutos­kyvyn ongelmat
 • Henki­löstön osal­lis­ta­minen muutokseen
 • Muut muutos­kykyä vahvis­tavat toimen­piteet
 • Muutoksen toteu­tu­misen seuranta
 • Muutoksen etene­misen johta­minen

12.00 Lounas

13.00 Onnis­tuneen muutos­vies­tinnän varmis­ta­minen

 • Mitä onnis­tunut vies­tintä edel­lyttää?
 • Suun­ni­tel­mal­lisen vies­tinnän voima
 • Sidos­ryhmien erilaiset vies­tin­tä­tarpeet
 • Erilaiset vies­tin­tä­vä­lineet

Harjoitus: Omien vies­tin­tä­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

13.30  Vaikut­tavan vies­tin­tä­suun­ni­telman laati­minen

 • Muutos­vies­tinnän tavoitteet ja seuranta
 • Kohde­ryhmät, tieto­tarpeet ja vies­tinnän jaksotus
 • Viestien määrittely ja kiteytys kohde­ryh­mittäin
 • Vies­tintä­vas­tuiden määrittely
 • Toimen­piteet ja aika­taulu
 • Muutos­vies­tinnän onnis­tu­misen seuranta

14.30 Tauko

14.45 Oman johta­mis­voiman vahvis­ta­minen

 • Johta­mis­voiman käsite
 • Johta­mis­taidot
 • Johta­mis­tyyli
 • Johta­mi­se­nergia
 • Luot­tamus

Harjoitus: Oman johta­mis­voiman arvioi­minen

15.30 Yhteenveto: Mitä vien koulu­tuk­sesta käytäntöön?

16.00 Päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!