Motivaation johtaminen

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
REGISTRATION TO THIS COURSE IS CLOSED.
Please select another starting date on the left side of the page (or bottom of the page in mobile view)

Description

Haluatko tietää, miten innostat joukkosi liik­keelle?

Tule­vai­suuden johtaja on ennen kaikkea ihmisten johtaja. Jouk­ko­jensa kannustava, innostava ja vierellä kulkeva valmentaja. Työn tuot­ta­vuuden näkö­kul­masta viih­ty­vyyden ohella on onnis­tuttava luomaan työn teke­miseen draivia. Johta­mi­sessa ei kuitenkaan riitä onnis­tu­nutkaan innos­ta­minen mikäli rohkeus ja keinot puut­tu­miseen eivät toimi.

Valmen­nuk­sessa pureu­dumme tärkeimpiin, mutta samalla ehkä haas­ta­vimpiin esimiehen ominai­suuksiin. Käsit­te­lemme teoriassa toden­nettuja ja käytän­nössä hyväksi testattuja moti­voin­ti­me­ne­telmiä lipsu­mat­to­malla yhdessä teke­misen tasolla.

Hyödyt osallistujille

 • Löydät uusia keinoja moti­vaation johta­miseen
 • Ymmärrät moti­vaation ja posi­tii­vi­suuden merki­tyksen työn tulok­sessa
 • Opit käymään haas­ta­vatkin palau­te­kes­kus­telut kannus­ta­vasti ja suun­nit­te­lemaan pala­verit kaikkia osal­lis­ta­viksi
 • Saat hyviä vinkkejä päivit­täiseen ihmisten johta­miseen
 • Moti­voidut johtamaan!

Kenelle

Valmen­nuk­semme sopii kaikille johto- ja esimies­teh­tä­vissä toimi­ville. Valmen­nus­päivän rento- ja kannustava ilma­piiri antaa mahdol­li­suuden peilata uusia ja ville­jäkin johta­mis­keinoja käytännön työelämään vietä­väksi.Schedule

Date Start time End time Nb!
07.04.202009:0016:00

09:00 Valmen­nuksen avaus

09:15 Itselleni ominainen tapa toimia

09:45 Tunteiden perus­u­lot­tu­vuudet

10:00 Moti­vaa­tioin­ten­si­teetti

10:30 TAUKO

10:45 Sisäisen ja ulkoisen moti­vaation hyödyn­tä­minen johta­mi­sessa

11:00 Moti­vaation johta­minen

 • Vapaa­eh­toisuus
 • Kyvykkyys
 • Yhteen­kuu­luvuus
 • Hyvän teke­minen

12:00 Lounas

13:00 Nega­tii­vi­sesta raken­tavaan palaut­teeseen

 • Mitä aivoissa tapahtuu?
 • Neurop­sy­ko­logian vinkit palau­te­kes­kus­teluun

14:00 Palau­te­kes­kus­te­lu­har­joi­tusta

14:30 Moti­vointi on taito, mutta milloin ja mitä voi vaatia?

 • Työnteon johta­misen velvol­lisuus ja oikeus

15:30 Innostava palaveri

16:00 Päivä päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!