Lean Six Sigma Yellow Belt koulutus

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Lean Six Sigma Yellow Belt koulutus, ei tenttiä
1 Kpl
Lean Six Sigma Yellow Belt koulutus (2 pv), 13.09.2018
599,00 €
+ alv.. 24%.
OPPIASOPIMUS Hinta: 389,35€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Kurssi sisältää sekoituksen koulutusta ja harjoituksia, jotta osallistujat voivat harjoitella ja omaksua Lean Six Sigma taitoja. Koulutusta ja harjoituksia vetää 17 vuoden Lean Six Sigma kokemuksen omaava Lean Six Sigma Master Black Belt / Lean Master.

Kurssiin kuuluu 6 pääaihetta seuraten DMAIC prosessien parantamisen projektikehystä, (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) vaiheet (Määrittely, Mittaa, Analysoi, Paranna, Ohjaa ja kontrolloi (säilytä saavutetut tulokset).

Ensimmäinen koulutusmoduuli on kuitenkin: Johdatus Lean Six Sigma filosofiaan.

Jokaisessa DMAIC vaiheen koulutusmoduulissa käydään läpi ja opitaan ko. vaiheen tyypilliset Lean Six Sigma menetelmät, työkalut ja nimitykset. Nämä  antavat perustietämyksen Lean Six Sigmasta, jotta koulutukseen osallistunut pystyy keskustelemaan, ymmärtämään ja osallistumaan prosessien parantamis- / kehitystiimeihin. Tiimit toteuttavat prosessin kehityshankkeita Lean Six Sigma menetelmin, kuten Lean Six Sigma Green Belttien tai Black Belttien vetämät projektit, muita kehitysprojekteja tai ongelmanratkaisu projekteja.

Tavoitteet ja hyödyt:

Kurssin tavoitteena on tutustua prosessin parantamisen ja laadun perustyökaluihin ja Lean Six Sigma Black Belt ja Green Belt -projekteissa käytettäviin menetelmiin. Jotta LSS Yellow Beltit voivat avustaa prosessien parantamisprojekteissa ja tietävät kuinka soveltaa Lean Six Sigma perustyökaluja DMAIC projektikehyksen puitteissa tai muussa kehitysprosessissa rutiininomaisesti.

Lean Six Sigma keltaisen vyön haltijana sinulla on hyvä johdatus Six Sigma ja Lean teoriaan ja käytäntöihin ja voit edistää prosessien parantamishankkeita omassa organisaatiossasi. Osallistua omalta osaltasi operatiivisen ja kaupallisen toiminnan parantamiseen, säästää aikaa ja rahaa ja parantaa asiakaspalvelun suorituksia. Ymmärtää, miksi ongelmanratkaisu faktoihin eli dataan perustuen on tehokasta.
Antaa laajan yleiskuvan mm. tilastollisten menetelmien käytännöllisestä soveltamisessa prosessien parantamishankkeissa ja laatutekniikassa.

Kohderyhmä:

Lean Six Sigma Yellow Belt koulutus soveltuu kaikille, lähinnä työelämässä toimiville henkilöille, joilla on peruskoulun tai minkä tahansa ylemmän asteen koulutus ja jotka ovat kiinnostuneita:

 • työympäristönsä prosessien parantamisesta
 • oman tietotaidon ja ammattitaidon parantamisesta

Sisältö:

1. Johdatus Lean Six Sigma filosofiaan

 • Mitä on Six Sigma ja mitä on Lean
 • Six Sigma menetelmän taustat
 • Lean menetelmän taustat
 • Lean Six Sigman tuomat hyödyt
 • Lean Six Sigma menetelmän peruselementit
 • Prosessin sigmatason laskenta
 • Miksi 99,7% ei ole tarpeeksi hyvä?
 • Lean Six Sigma DMAIC projektikehys prosessin parantamiseen ja ongelmanratkaisuun
 • Lean Six Sigma Roolit ja vastuut
 • Lean Six Sigman toteutus yhtiössäsi
 • Six Sigman ja Leanin vertailu
 • Six Sigma ja Lean perustyökalut
 • Six Sigma vai Lean?
 • DMAIC koulutuskartta

2. Määrittelyvaiheen menetelmät ja työkalut

 • Mikä on kohdeprosessi?
 • Kuka on asiakas (asiakkaat)?
 • Asiakkaan ääni ja laatukriittiset vaatimukset (Voice of the Customer  and CTQ = Critical to Quality)
 • Projektin perustamiskirja Project Charter – vaaditut elementit kuten ongelma ja tavoitemäärittely,    aikataulu - ja hankedokumentin luominen valmiille pohjalle
 • Muutoksen esteet
 • Asiakastutkimus
 • SIPOC – ylimmän tason prosessikaavio
 • Projektitiimin kokoaminen

3. Mittausvaiheen menetelmät ja työkalut

 • Prosessin kartoitus; vuokaavio, Lean Six Sigma prosessikartta (LSS PMAP), arvovirtakartta (VSM Value Stream Map)
 • Graafiset menetelmät – Datan Visualisointi graafisin kuvaajin
 • Johdatus hajontaan – Tilastolliset perusmenetelmät ja datan visualisointi
 • Keskihajonta – Standard Deviation
 • Normaalijakauman hyödyntäminen
 • Frekvenssi jakaumien muotoja
 • Datan kuvaaminen analyyttisesti
 • Ohjauskortit – Tilastollinen prosessinohjaus (SPC)
 • Mittausjärjestelmän evaluointi MSE – Gage R & R
 • Datan eri tyypit, mittausten valinta ja prosessimittareiden eri tyypit
 • Prosessimittarit
 • Tulosmittarit (Prosessin suorituskyky)
 • Suoritemittarit (Taloudelliset)
 • Korrelaatiomatriisi: Prosessimittarit – Asiakkaan ääni - Tulosmittarit - Asiakkaan ääni –

    Suoritemittarit

 • Lean konseptit ja menetelmät: 6S, 8 hukkaa, hukan eri muodot, virtaustehokkuus ja siihen vaikuttavat lait, visuaalinen päivittäisjohtaminen, visuaalinen työympäristö, jne

4. Analysointivaiheen menetelmät ja työkalut

 • Perusperiaatteet: Analysoi data, prosessi, löydä hajonnan ja hukan lähteet
 • Prosessin analyysi – ja kapeikkoteoria
 • Syy ja seuraus Ichikawa diagrammi ja Syy ja Seuraus C&E Matriisi
 • Juurisyy analyysi - 5 x Miksi
 • Vikatila ja vaikutus analyysi (FMEA)
 • Datan graafiset analyysit
 • Tilastollisen prosessinohjauksen käyttö prosessin ennakoitavuuden määrittelyssä
 • Prosessin kyvykkyys Cp, Cpk ja Pp ja Ppk
 • Varianssianalyysi (ANOVA)
 • Hypoteesianalyysit

5. Parannus / kehittämisvaiheen menetelmät ja työkalut

 • Parannusstrategia
 • Vaihtoehtoisten ratkaisujen generointi
 • Parhaiden vaihtoehtojen valinta
 • Koesuunnittelu (Design of Experiments DOE)
 • Koesuunnittelumatriisin luominen
 • Täystekijäkoe (Full Factorial DOE) kokeen suorittaminen ja analysointi
 • Parannussuunnitelma
 • Mitä?
 • Kuinka?
 • Kuka?
 • Milloin aloitus?
 • Kuinka mitataan?
 • Milloin valmis?
 • Muutoksen esteet
 • Toimet muutosten esteiden poistamiseen
 • Tavoitteen uudelleen tarkastelu

6. Ohjausvaihe (saavutettujen tulosten ylläpito)

 • Virheiden estäminen – Mistake Proofing – Poka-Yoke
 • Oletko kuullut Murphy’n laista?
 • Ohjaussuunnitelma ja reaktiosuunnitelma
 • Seurattava mittaus (mittaukset) (Critical input or Output)
 • Mistä mitataan ja kuinka mitataan?
 • Toleranssi
 • Korjauksen aikaansaava liipaisutaso
 • Koska pitää korjaus tehdä?
 • Mitä tehdä ja kuinka?
 • Kuka tekee, kuka on vastuuhenkilö?
 • Tilastollinen prosessinohjaus (SPC)
 • Sanotaan ei keskiarvoille joita seurataan kuukausittain

 Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
13.09.2018
09:00
16:00
14.09.2018
09:00
16:00
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!