Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ

Kesto: 13.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Laatu- ja kehitysammattilaisten haasteena on tunnistaa monipuolisista toiminnan kehittämisen menetelmistä tilanteeseen sopivat menetelmät ja hyödyntää niitä tehokkaasti. Yhtenä merkittävänä haasteena on lisäksi johdon ja muun organisaation osallistaminen sekä toimenpiteiden käytäntöön vienti. Usein toiminnan kehittämisen työn tukena on hyvä olla laatuammattilaisten verkosto, jonka avulla saa uusia näkökulmia ja tukea päätöksenteolle.

 

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus on laadun ja toiminnankehittämisen ammattilaisille suunniteltu käytännönläheinen koulutus. Valmennus antaa osaamisen siihen, miten organisaation tuotteiden ja palveluiden laatua sekä organisaation toimintatapoja tulee kehittää. Valmennuksen sisällössä kiinnitetään huomiota perinteisten laatutyökalujen lisäksi ajankohtaisiin näkökulmiin, kuten turvallisuuteen, luotettavuuteen ja kestävään kehitykseen, osana koko organisaation laadunhallintaa. Lisäksi valmennuksen teemoja ovat johtajuus ja organisaatiokulttuuri sekä näihin liittyvät kehitystoimenpiteet. Valmennuksesta saa vinkkejä erilaisten menetelmien käytäntöön vientiin.

 

Valmennusohjelma koostuu ennakkotehtävästä, viidestä kahden tai kolmen päivän lähiopetusjaksosta ja etäopiskelusta. Jaksojen aikana tutustutaan erilaisiin työkaluihin ja menetelmiin sekä kehitetään taitoja toiminnan kehittäjänä. Valmennuksen pääteemoja ovat johda laadun tuottamista, asiakaslähtöiset prosessit, laadunhallinnan välineet ja ihmiset jatkuvan parantamisen toteuttajina sekä tuloksellinen kehittäminen. Opiskelun tukena jaetaan kirjoja ja käytetään Laatukeskuksen e-oppimisympäristö Moodlea. Valmennuksen aikana tehty verkostoituminen mahdollistaa teemojen käsittelyn opiskelijakollegoiden ja kouluttajien kanssa.

Valmennuksen sisältö vastaa European Organisation for Quality (EOQ) vaatimuksia ja valmennuksen jälkeen on mahdollista osallistua kokeeseen, jonka läpäisy oikeuttaa hakemaan kansallista SLY-sertifikaattia tai kansainvälistä EOQ:n Quality Manager Representative henkilösertifikaattia . Sertifikaatilla todistat olevasi osa eurooppalaista laatuosaajien verkostoa. Koe ja henkilösertifikaatti (ei sisälly hintaan) ovat vapaaehtoisia.1. jakso, Johda laadun tuottamista

 • Ennakkotehtävä
 • Organisaatio ja laadun prosessit
 • Johtamisen mallit
 • Organisaatiokulttuuri ja laatu
 • Strateginen johtaminen
 • Etäopiskelu (8h)

2. jakso, Asiakaslähtöiset prosessit

 • Asiakasajattelu laadun ytimessä
 • Asiakkaan tarpeista prosessien ja tuotteiden suunnitteluun
 • Prosessien johtaminen ja suorituskyky
 • Etäopiskelu (10 h)

3. jakso, Laadun hallinnan välineet

 • Laadun hallinta edellyttää systemaattista havainnointia
 • Havainnoinnin menetelmät, kuten auditointi, arviointi, katselmointi ja mittaaminen
 • Johtopäätösten tekeminen numerodatasta
 • Palveluprosessien johtamisen erityiskysymyksiä
 • Etäopiskelu (12 h)

4. jakso, Ihmiset jatkuvan parantamisen toteuttajina

 • Jatkuvan parantamisen kulttuuri ja organisointi
 • Tieto ja käsitysten muodostaminen
 • Ihmisten johtaminen
 • Osaaminen laatukulttuurin mahdollistajana
 • Jatkuvan parantamisen projektit ja prosessit
 • Systemaattinen kokeiden tekeminen jatkuvan parantamisen osana (koesuunnittelu)
 • Etäopiskelu (12h)

5. jakso, Tuloksellinen kehittäminen

 • Kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuus
 • Laatupäällikön ammatillisuuden osoittaminen ja jatkuva kehittyminen

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!