Kiire ja ajankäytön hallinta

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
REGISTRATION TO THIS COURSE IS CLOSED.
Please select another starting date on the left side of the page (or bottom of the page in mobile view)

Description

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, miltä kiire näyttää eri näkö­kul­mista, mistä se johtuu, miten se vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme ja mitä sen selät­tä­minen vaatii. Käymme läpi viimei­sintä tutki­musta aihe-alueesta sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista teknii­koista.

Hyödyt osallistujille

Koulu­tukseen osal­lis­tujat ymmär­tävät kiireen syitä ja seurauksia työelä­mässä, oppivat arvioimaan omien työta­po­jensa tehok­kuutta sekä laativat itsel­lensä oman menes­tyk­sensä mallin koulut­ta­jamme johdolla.

Koulu­tuksen jälkeen osal­lis­tujat:

 • Omaavat koko­nais­kä­si­tyksen kiireestä ilmiönä nyky-yhteis­kun­nassa
 • Ymmär­tävät miten kiire vaikuttaa omaan ja ympä­ristön suori­tus­kykyyn
 • Osaavat haastaa myös omaa orga­ni­saa­tiotaan kiireen pohdintaan
 • Ymmär­tävät kiireen taltut­ta­misen keskei­simpiä teknii­koita
 • Osaavat itse­näi­sesti rakentaa itsel­lensä tavoit­teita, jotka toteu­tuvat käytän­nössä

Kenelle

Päivä on suun­nattu kaikille kiireen parissa paini­ville esimie­hille sekä asian­tun­ti­joille.Schedule

Date Start time End time Nb!
17.03.202009:0016:00

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Miten kiire vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme?

 • Kiire, stressi ja työhy­vin­vointi
 • Kiire on sekä fakta että tunne
 • Mitä kiireestä seuraa?
 • Onko kiireinen ihminen tehokas?
 • Voiko vähemmän olla enemmän?

Harjoitus: Kiirei­ly­testi – Oletko kissa vai pääs­täinen?

10:15 Tauko

10:30 Taltuta kiire – 5 askelta tehok­kaaseen ajan­käyttöön

 • Onko kiire todel­linen ongelmasi?
 • Mihin käytät aikasi?
 • Henki­lö­koh­taisen ajan­käytön suun­nittelu
 • Oman ener­gia­tason vaih­te­luiden huomioi­minen ajan­käytön suun­nit­te­lussa

12:00 Lounas

13:00 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi

 • Oman menes­ty­mallin laati­misen aloit­ta­minen
 • Ajan­käytön suun­nittelu – perus­tek­niikat
 • Huomion varjelun tavat
 • Infor­maa­tio­virrat

Harjoitus: Pysäh­ty­minen ja oman tilanteen kartoitus

14:30 Tauko

14:45 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi jatkuu

 • Sähkö­postin peli­säännöt
 • Ener­giasta huoleh­ti­minen
 • Verkos­tojen kartoitus
 • Keinoja kokousten tehos­ta­mi­seksi

Harjoitus: Tavoit­teesta totta

16:00 Tilaisuus päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!