Key Account Manager tehovalmennus

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Valmen­nuk­semme keskittyy myyn­tityön haas­teiden taklaa­miseen ja mahdol­li­suuksien näke­miseen.  Tarjoamme käytän­nössä testattuja keinoja omien myyn­ti­tu­losten paran­ta­mi­seksi.

Myyjäksi ei synnytä, vaan opitaan, kasvetaan ja kehi­tytään. Myynti ei ole mystiikkaa, vaan taitoa ja tekniikkaa. Ennen kaikkea kohtaa­misen ja vuoro­vai­ku­tuksen taidetta. Uransa alussa olevan myyjän ei kannata toistaa historian aiempia virheitä, vaan hankkia päivän teho­val­men­nuk­sesta opit, oival­lukset ja ideat omaan myyn­tiu­ransa alkuun.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­koh­teesi myyjänä
 • Ymmärrät ostajan maailmaa ja toimintaa päätök­sen­te­ko­ti­lan­teissa
 • Opit suun­nit­te­lemaan omaa toimin­taasi syste­maat­ti­semmin tavoit­teidesi saavut­ta­mi­seksi.
 • Saat hyviä vinkkejä asia­kas­kes­kus­te­luiden johta­miseen ja kaupan päät­tä­misen tueksi
 • Parannat myyn­ti­tu­lostasi!

Kenelle

Valmennus sopii niin uusille lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­ke­tuille. Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden myyjien kanssa, lataat akkusi ja yllätät itsesi sekä asiak­kaasi uudella myyn­ti­voi­malla.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
25.11.2019
09:00
16:00

09:00 Tilai­suuden avaus, tutus­tu­minen ja päivän tavoitteet

09:30 Myyn­ti­pro­sessin vaiheet ja myyjän roolit

09:45 Huip­pu­myyjän ominai­suudet

 • Tuote­myyn­nistä ratkai­su­myyntiin
 • Määrä on laatua

10:30 Myyn­tityön prosessi

 • Suun­nit­te­lusta asiak­kuuksien hoitoon

11:00 Asiakkaan ja ostajan maailma

 • Asiakkaan osto­pro­sessi
 • Kaupan synty­miseen vaikut­tavat tekijät

12:00 LOUNAS

13:00 Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet

 • Kontaktin otta­minen ja ensi­vai­ku­telma
 • Kartoitus ja kuun­telun taito
 • Yhteenveto ja ensim­mäinen kyllä
 • Ratkaisu ja vasta­väit­teiden käsittely
 • Kaupan päätös

14:00 Tauko

14:30 Sosi­aa­listen taitojen merkitys myyn­nissä

 • Itselleni ominainen tapa toimia ja mukaut­ta­misen taito

15:00 Erilaisten ostajien kohtaa­minen

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!