Johdon rooli Leanin toteuttamisessa

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Lean hankkeissa on koettu eri tutkimuksissa merkittäviä epäonnistumisia, joiden pohjalta on kriittisesti arvioitu koko lähestymistapaa ja sen tuloksellisuutta. Onko kyse siis siitä, että Leania ei osata soveltaa, siihen ei sitouduta vai siitä, että itse Lean-filosofia ei vain toimi? Yhdeksi päätekijäksi epäonnistuneissa hankkeissa on raportoitu liiallinen keskittyminen Leanin toteutustavassa yksittäisiin menetelmiin ja työkaluihin. Prosesseja ei vakiinnuteta ennen Lean menetelmien käyttöön ottoa. Johto ei sitoudu, eikä hankkeet tue strategiaa – niiden ajatellaan alentavan vain kustannuksia. Henkilöstön mukaanotto, ajattelutavan ja koko johtamiskulttuurin muutos on jätetty vain maininnan tasolle.

Leanin taustalla on vahvasti TPS eli Toyota Production System ja sen 14 periaatetta. Periaatteissa korostetaan uudenlaista johtajuutta ja koko henkilöstön huomiointia, heidän näkemystensä kunnioittamista ja valmentavaa jatkuvaa oppimista sekä tietojen taitojen kehittämistä. Johdon on ymmärrettävä Lean-johtamisfilosofia, jotta se voi ymmärtää miksi Lean tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Johdon on sitouduttava Lean-matkalla muutokseen ja osoitettava se näkyvästi kaikille, muuten Lean jää vain kokeiluksi, tuhoon tuomituksi projektiksi.

Koulutuksessa keskitytään Lean-kulttuurin perusteiden selkeyttämiseen, johtajuuden ja henkilöstön osaamisen, oppimiskyvyn, aloitteellisuuden, vastuunoton ja ongelmanratkaisukeinojen hallinnan menetelmien käsittelyyn, aiheisiin liittyviin esimerkkeihin, työkaluihin ja asiaa konkretisoiviin harjoitteisiin.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen pääkohtia ovat: 

  • TPS:n johtamiseen ja henkilöstön kyvykkyyden kehittämiseen liittyvät periaatteet
  • Johdon ja esimiesten rooli Leanin jatkuvassa kehittämisessä
  • Systeemiajattelun perusteet organisaation oikeiden kehittämistarpeiden tunnistamisessa
  • Lean-johtamisen uudet taidot ja painotukset perinteiseen verrattuna (kehittämisen ja keskustelukulttuurin edellytysten luominen)
  • Henkilöstön valmentamisen, mentoroinnin ja ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen
  • Kata-mallin ja A3-lähestymistavan periaatteet jatkuvassa kehittämisessä ja ongelmanratkaisussa
  • Visuaalisen johtamisen ja viestinnän (Kanban-taulut) hyödyntäminen päivittäisessä toiminnassa ja tulosten varmistamisessa.

Koulutus antaa työkaluja, esimerkkejä ja Lean johtamisen malleja osallistujille ja luo konkretiaa menestyksekkäälle Leanin jatkuvalle toteuttamiselle.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat kehittää johtamistaan ja toimintaansa Lean-filosofian pohjalta. Koulutus sopii organisaation johdolle, kehityspäälliköille, kehittämisestä vastaaville, prosessin omistajille, esimiehille, luottamusmiehille toimialasta riippumatta ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan menestystä Leanin perustalta.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan materiaalin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
01.11.2018
09:00
16:00

08:45    Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:15    Päivän avaus
•    Esittäytyminen
•    Ohjelma ja tavoitteet

Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Leanin perusteita ja määrittelyjä
•    Prosessijohtamisen kehittyminen
•    Toyotan tuotantojärjestelmä (Toyota Production System, TPS)
•    Toyotan tapa ja 14 toiminnan periaatetta
•    Leanin erilaisia määritelmiä

Systeemiajattelu
•    Systeemiajattelun perusteita
•    Systeemin osien vuorovaikutus ja osien rajapintakuvaukset
•    Prosesseihin liittyvät lait: Littlen laki, laki pullonkauloista ja laki vaihtelusta
•    Systeemin optimin kehittäminen
•    Systeemin syy-seuraussuhteet
•    Virtaustehokkuuden parantaminen

Johtamisesta ja henkilöstön osallistamisesta 
•    Leaniin liittyvä johtamisjärjestelmä
•    Johdon rooli ja sitoutuminen
•    Vision, mission, arvojen ja toiminnan periaatteiden merkitys suunnan näyttäjänä
•    Strategian ja tavoitteiden konkretisointi x-matriisilla
•    Lean-kulttuurin muodostamisen menetelmiä
•    Johdon jalkautuminen – Gemba-kävelyt

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00    Lounas

13:00    Parantaminen, kehittäminen ja uuden oppiminen 
•    Toimintamalli sovellettavaksi – PDC(S)A sykli
•    Henkilöstön valmentamisen, mentoroinnin ja ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen
•    Kata-mallin ja A3-lähestymistavan periaatteet jatkuvassa kehittämisessä ja ongelmanratkaisussa
•    Muutoksen hallinta ja johtaminen

Visuaalinen johtaminen, viestintä ja näkyväksi tekeminen
•    Näkyväksi tekemisen merkitys
•    Visuaalisen johtamisen ja viestinnän (Kanban taulut) hyödyntäminen päivittäisessä toiminnassa ja tulosten varmistamisessa

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

    Miten jatkaa tästä?
•    Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00    Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!