Motivaation johtaminen

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Haluatko tietää, miten innostat joukkosi liik­keelle?

Tule­vai­suuden johtaja on ennen kaikkea ihmisten johtaja. Jouk­ko­jensa kannustava, innostava ja vierellä kulkeva valmentaja. Työn tuot­ta­vuuden näkö­kul­masta viih­ty­vyyden ohella on onnis­tuttava luomaan työn teke­miseen draivia. Johta­mi­sessa ei kuitenkaan riitä onnis­tu­nutkaan innos­ta­minen mikäli rohkeus ja keinot puut­tu­miseen eivät toimi.

Valmen­nuk­sessa pureu­dumme tärkeimpiin, mutta samalla ehkä haas­ta­vimpiin esimiehen ominai­suuksiin. Käsit­te­lemme teoriassa toden­nettuja ja käytän­nössä hyväksi testattuja moti­voin­ti­me­ne­telmiä lipsu­mat­to­malla yhdessä teke­misen tasolla.

Hyödyt osallistujille

 • Löydät uusia keinoja moti­vaation johta­miseen
 • Ymmärrät moti­vaation ja posi­tii­vi­suuden merki­tyksen työn tulok­sessa
 • Opit käymään haas­ta­vatkin palau­te­kes­kus­telut kannus­ta­vasti ja suun­nit­te­lemaan pala­verit kaikkia osal­lis­ta­viksi
 • Saat hyviä vinkkejä päivit­täiseen ihmisten johta­miseen
 • Moti­voidut johtamaan!

Kenelle

Valmen­nuk­semme sopii kaikille johto- ja esimies­teh­tä­vissä toimi­ville. Valmen­nus­päivän rento- ja kannustava ilma­piiri antaa mahdol­li­suuden peilata uusia ja ville­jäkin johta­mis­keinoja käytännön työelämään vietä­väksi.09:00 Valmen­nuksen avaus

09:15 Itselleni ominainen tapa toimia

09:45 Tunteiden perus­u­lot­tu­vuudet

10:00 Moti­vaa­tioin­ten­si­teetti

10:30 TAUKO

10:45 Sisäisen ja ulkoisen moti­vaation hyödyn­tä­minen johta­mi­sessa

11:00 Moti­vaation johta­minen

 • Vapaa­eh­toisuus
 • Kyvykkyys
 • Yhteen­kuu­luvuus
 • Hyvän teke­minen

12:00 Lounas

13:00 Nega­tii­vi­sesta raken­tavaan palaut­teeseen

 • Mitä aivoissa tapahtuu?
 • Neurop­sy­ko­logian vinkit palau­te­kes­kus­teluun

14:00 Palau­te­kes­kus­te­lu­har­joi­tusta

14:30 Moti­vointi on taito, mutta milloin ja mitä voi vaatia?

 • Työnteon johta­misen velvol­lisuus ja oikeus

15:30 Innostava palaveri

16:00 Päivä päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!