Tietoarkkitehtuuri muun kehittämisen tukena

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Kenelle? Tietoarkkitehtuuri muun kehittämisen tukena -kurssi on tarkoitettu eri rooleissa työskenteleville arkkitehdeille, vaatimusmäärittelijöille ja prosessikehittäjille, joilla on tarve hyödyntää, tuottaa ja soveltaa tietoarkkitehtuuria onnistuneesti eri tilanteissa.


EsitiedotKurssin asioiden omaksumista helpottaa käytännön kokemus tietomallien tekemisestä tai osallistumista siihen. 


Oppimistavoite: Kurssilainen tietää tiedon kuvaamisen erilaisia tapoja ja oppii käyttämään keskeisiä kuvaustapoja tilanteeseen sopivalla tasolla. Kurssilainen tietää tietoarkkitehtuurin laatimisprosessin.


Kurssin kuvaus

Arkkitehtuuriperiaate ’Tieto on voimavara’ pitää todellakin paikkansa. On vaikea kuvitella toimintaa, jossa ei käsiteltäisi tietoa, tai järjestelmiä, joissa tietoa ei olisi. Onnistunut tietoarkkitehtuuri edistää prosessien parempaa sujuvuutta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Hyvä tietoarkkitehtuuri myös vähentää väärinymmärryksistä johtuvia ongelmatilanteita, kun eri osapuolet puhuvat samaa kieltä.

Miksi sitten samalla toimialalla on niin monenlaisia kuvauksia tiedoista? Kuvaukseen vaikuttaa hyvin paljon se, mihin kuvausta käytetään. Kukin kuvaaja puhuu käsitemallista, mutta tuotokset ovat hyvinkin erilaisia. Mallien tarkkuustaso ja sisältö voivat vaihdella sen mukaan, kuvataanko kokonaisarkkitehtuuria vai tehdäänkö tietojärjestelmän suunnittelua. Kuitenkin tietojen mallinnuksen menetelmät ovat samanlaisia.

Kurssilla avataan näitä eri tilanteita ja annetaan vinkkejä siihen, mitä malleja voi käyttää referenssimalleina, jotta säilytetään yhtenäinen näkemys tiedoista. Käytettävät esimerkit ovat peräisin eri toimialoilta kuitenkin niin, ettei toimialan syvällistä osaamista tarvita.


Kouluttaja 
Kouluttajana toimii Tarja Raussi, kokonaisarkkitehti ja konsultti Coalasta. 
Hänellä on yli 15 vuoden kokemus käsitemalleista ja tietoarkkitehtuurin kehittämisestä eri ympäristöissä. Tarjalla on myös yli 27 vuoden kokemus järjestelmien kehittämisestä, joten hän tietää toisaalta tietoarkkitehtuurin arvon, mutta myös karikot. Systeemityön laaja-alainen ammattilainen on ollut mukana monessa, joten hän tietää mikä toimii ja mikä ei ja mikä on riittävää laatua. Tarjalla on pitkä kokemus kouluttamisesta ja laajojen valmennusohjelmien laatimisesta ja vetämisestä Tieturissa ja hän on ollut laatimassa mm. ensimmäisiä koulutusohjelmia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin yhdessä Valtionvarainministeriön kanssa. Tarja on ollut mukana Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön (KAOS) isännistössä 2012-2015. Tarjan ajatuksia voit lukea Coalan blogista. Muita julkaisuja löydät Tarjan LinkedIn-profiilista.OHJELMA

1. päivä: Johdanto tietoarkkitehtuuriin ja sen kuvaamiseen

Tietoarkkitehtuurin asemointi
• Mitä kokonaisarkkitehtuuri on?
• Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat
• Kokonaisarkkitehtuuri vs. ratkaisuarkkitehtuuri
• Prosessikehittäminen ja IT-suunnittelu

Keskeiset käsitteet ja kuvaustasot
• Mikä on käsite?
• Tietoryhmä vs. käsite
• Päätietoryhmät ja tietovarannot
• Käsite-, looginen tieto- ja fyysinen tietomalli
• Tietovirtamatriisit, tähtimalli
• Suhde terminologiatyöhön, ontologioihin, koodistoihin

Tietoarkkitehtuurin luominen
• Lähestymistavat tietoarkkitehtuurin luomiseksi
• Organisointi
• Tyypillinen prosessi
• Sudenkuoppia ja vinkkejä

Mallinnuksen perusteet
• Miten löydän käsitteet?
• Mitkä niistä otetaan mukaan käsitemalliin?
• Käsitemallinnuksen notaation soveltaminen
• Mallinnuksen haasteita ja vinkkejä käytännön työhön

Tietoarkkitehtuurin hallinta
• Mallien säilytyspaikat, versiointi ja julkaisu
• Mallien ylläpito pitkällä tähtäyksellä
• Tietoarkkitehtuurin ja KA:n hallinnan suhde

2. päivä: Erilaisia tietoarkkitehtuurin hyödyntämistapoja

Prosessien tietotarpeet ja tietovirrat
• Toimintamalliin ja prosesseihin tarvitaan tietovirrat?
• Tietotarpeiden ja virtojen kuvaaminen ja analysointi

Käsitemalli vaatimusmäärittelyn osana mm. hankinnoissa
• Liiketoiminnan päätietoryhmät
• KA:n käsitemalli vs. ohjelmistokehityksen käsitemalli

Integraatioiden ja rajapintojen suunnittelu• Minkä tasoisia kuvauksia tarvitaan?

DW- ja raportointiratkaisujen suunnittelu
• Miten tiedon rakenne eroaa perus-operatiivisesta tiedosta?
• Tietoarkkitehtuurin merkitys DW-suunnittelulle

Data-arkeologia eli nykyisten järjestelmien analysointi
• Mistä saamme aineistoa tietoarkkitehtuuriin
• Menetelmiä ja työskentelytapoja

Loppuyhteenveto

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!