Työlainsäädäntöä esimiehelle

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa käymme syste­maat­ti­sesti läpi työlain­sää­däntöä erityi­sesti esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun näkö­kul­masta. Koulut­tajana toimii Bird&Birdin Oy:n erittäin osaava työoi­keus­la­kimies.

Koulutus kiteyttää työlain­sää­dännön sisällön helposti omak­sut­tavaan muotoon. Pien­ryh­mä­val­mennus mahdol­listaa osal­lis­tujien kysy­mykset ja keskus­telut. Tämä auttaa yhdis­tämään koulu­tuk­sessa opitut asiat oman työn käytännön tilan­teisiin.

Hyödyt osallistujille

 • Opit tuntemaan työoi­keuden perusteet
 • Saat kattavan kuvan esimiehen oikeuk­sista ja vastuista
 • Tunnistat esimies­työssä tilanteet, joissa kannattaa varmistaa oma selusta ennen toimeen tart­tu­mista
 • Osaat huomioida esimies­työssäsi myös työlain­sää­dännön vaati­mukset
 • Saat ajan­ta­saisen katsauksen työlain­sää­dännön viimei­simpiin muutoksiin.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille ja esimie­hille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Mitä jokaisen esimiehen tulee tietää työlain­sää­dännön perus­pe­ri­aat­teista?

 • Työlain­sää­dännön erityis­piir­teitä
 • Normien etusi­ja­jär­jestys: sovel­le­taanko lakia, työeh­to­so­pi­musta vai työso­pi­musta?
 • Mitä työeh­to­so­pi­musta työnan­tajan tulee soveltaa?
 • Heikomman osapuolen suoja työoi­keu­dessa

9.15 Esimiehen vastuut sekä työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet

 • Esimiehen oikeudet ja velvol­li­suudet
 • Esimiehen henki­lö­koh­tainen vastuu teke­mistään virheistä ja laimin­lyön­neistä
 • Erityis­ky­sy­myksinä työsuo­je­lu­vastuu sekä tasa-arvo- ja yhden­ver­taisuus työpai­kalla
 • Työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet

10.15 Toimivan työso­pi­muksen teke­minen

 • Määrä­ai­kainen vai tois­tai­seksi voimassa oleva työso­pimus?
 • Koeaika ja sen merkitys
 • Toimivan työso­pi­muksen keskeisiä ehtoja
 • Työso­pi­muksen ehtojen muut­tu­minen ja muut­ta­minen

11.15 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset

 • Mikä on työaikaa ja miten sään­nöl­lisen työaika järjes­tetään?
 • Ylityön teet­tä­minen, enim­mäis­määrät ja korvaukset
 • Loman ansait­se­minen ja loma­palkka
 • Miten vuosiloma tulisi antaa?

12.00 Lounas

13.00 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset (jatkuu)

13.30 Työsuhteen päät­tä­misen peli­sääntöjä

 • Millä eri tavoin työsuhde voidaan päättää?
 • Työsuhteen irti­sa­no­misen ja purka­misen ero
 • Irti­sa­no­mi­sajan määräy­ty­minen
 • Käytännön toimin­taoh­jeita päät­tä­mis­ti­lan­teeseen

14.00 Kahvi­tauko

14.15 Työsuhteen päät­tä­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla

 • Irti­sa­no­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla (TSL 7:2)
 • Keskus­te­lujen ja varoi­tuksen merkitys
 • Esimerk­ki­ta­pauksia ja tyypil­li­simpiä virheitä

15.30 Työsuhteen päät­tä­minen tuotan­nol­lis­ta­lou­del­li­sista syistä

 • Irti­sa­no­minen kollek­tii­vi­pe­rus­teella (TSL 7:3)
 • Uudel­leen­si­joitus – ja koulu­tus­vel­vol­lisuus sekä takai­sin­ot­to­vel­vol­lisuus
 • Yhteis­toi­min­ta­me­nettely osana prosessia
 • Korvaukset työsuhteen perus­teet­to­masta päät­tä­mi­sestä

15.45 Yhteis­toi­min­ta­me­nettely esimiehen näkö­kul­masta

 • Yhteis­toi­min­talain tarkoitus
 • Yhteis­toi­min­ta­me­net­telyn piiriin kuuluvat asiat
 • Mitä jokaisen esimiehen tulisi tietää yhteis­toi­min­ta­laista?
 • Miten yhteis­toi­minta työpai­kalla voi auttaa esimiestä työssään?

16.00 Päivä päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!