Tiiminvetäjien tehovalmennus

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Tiiminvetäjien tehovalmennus, ei tenttiä
1.00 Kpl
Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv), 08.06.2022
1290 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 161,00€

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä, ja paneu­dutaan tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavan kuvan tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
 • Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
 • Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
 • Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
 • Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
 • Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
 • Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
08.06.202209:0016:00
09.06.202209:0016:00

Päivä 1

8.30 Aamupala

9.00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?

 • Hyvän tiimin ominai­suudet
 • Tiimiorganisaation hyödyt
 • Mistä tulos syntyy?
 • Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10.15 Tauko

10.30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät

 • Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
 • Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
 • Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
 • Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
 • Tiimin kehitysvaiheet ja niiden johtaminen

12.00 Lounas

13.00 Vaikuttava tiiminvetäjä

 • Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
 • Rohkeus puuttua ja vaikuttaa
 • Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
 • Tehokkaan vies­tinnän perusteet

Harjoitus: Tiimiroolit ja vuorovaikutus

14.15 Kahvitauko

14.30 Mitä tiimin jäse­neltä voi edellyttää?

 • Tiimin jäsenen vastuut
 • Tiimityötaidot ja yhteiset pelisäännöt

Harjoitus: Tiimitoiminnan kehittäminen

16.00 Tilaisuus päättyy

 

Päivä 2

8.30 Aamupala

09:00 Yhteistyön dyna­miikka

 • Systeeminäkökulma organisaatioon
 • Yhteistyö vs. kilpailu
 • Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollek­tii­vinen älykkyys

 • Kollek­tii­vinen älykkyys tiimi­työssä
 • Tiimiälyn fasilitointi

Harjoitus: Luova ongelmanratkaisu

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen

 • Itsensä johta­misen haasteet
 • Quan­tified Self
 • Aivot ja stressi

Harjoitus: Kiireilytesti

14:15 Kahvitauko

14:30 Ajan­käytön hallinnan tekniikat

 • Toimintatapojen muuttaminen
 • Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
 • Tietoisuus tästä hetkestä

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!