Tehokas johtoryhmätyö

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Tehokas johtoryhmätyö, ei tenttiä
1.00 Kpl
Johtoryhmätyön kehittäminen (1 pv), 18.01.2022
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen.

Hyödyt osallistujille

Koulu­tuk­sessa käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Valmen­nuksen jälkeen osal­lis­tujat:

 • Tiedos­tavat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
 • Osaavat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
 • Ymmär­tävät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
 • Osaavat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
 • Osaavat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
18.01.202209:0016:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Oman johto­ryhmän toiminnan tehok­kuuden arvioin­ti­tehtävä

9.30 Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?

 • Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
 • Mitä hyvällä johto­ryh­mä­työllä voi saavuttaa?
 • Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
 • Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet

10.15 Tauko

10.30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta

 • Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
 • Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
 • Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
 • Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12.00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä

 • Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
 • Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
 • Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
 • Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen

Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14.15 Tauko

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous

 • Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
 • Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
 • Erilaiset kokous­tyypit
 • Yhteisen ajan hyöty­käyttö
 • Päätök­senteon tehos­ta­minen

15.30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16.00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!