Rekrytoi ammattilaisen tavoin

Längd: 1.0 dagar
Denna kurs är inte schemalagd just nu. Kontakta oss gärna för att diskutera företagsintern utbildning.

Kursbeskrivning

Koulu­tuk­sessa käymme vaihe vaiheelta läpi ammat­ti­maisen rekry­toinnin osa-alueet, ja kerromme mitä jokaisen rekry­toijan kannattaa huomioida palka­tessaan uusia osaajia tiimiinsä. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat käyt­töönsä valmiin toimin­ta­mallin omien rekry­toin­tiensa onnis­tu­misen varmis­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujille

  • Osaat tarkas­tella jokaista rekry­tointia inves­tointina ja ymmärrät onnis­tuneen rekry­toinnin toimin­nal­lisen ja talou­del­lisen merki­tyksen orga­ni­saation menes­tyksen kannalta
  • Osaat kuvata avoinna olevan tehtävän ja siinä vaadit­tavan osaa­misen selkeästi ja kitey­te­tysti
  • Osaat laatia houkut­te­levan rekry­tointi-ilmoi­tuksen ja tunnet parhaat kanavat avoi­mesta tehtä­västä vies­ti­miseen
  • Osaat tunnistaa parhaat hakijat ja valita suuresta haki­ja­jou­kosta parhaimmat kandi­daatit
  • Ymmärrät, mitä voi ulkoistaa rekry­toin­ti­kon­sul­tille, ja mikä jää orga­ni­saation omalle vastuulle
  • Osaat käydä haki­ja­haas­tat­telut ammat­ti­mai­sesti, huomioiden työlain­sää­dännön määräykset
  • Osaat laatia työnan­tajan edut turvaavan työso­pi­muksen ja huolehtia riit­tä­vistä täsmen­nyk­sistä työso­pi­muksen teks­tissä
  • Ymmärrät psyko­lo­gisen sopi­muksen käsitteen ja osaat käsi­tellä sen piiriin kuuluvia asioita ammat­ti­mai­sesti


Avbokningsvillkor
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!