Rekrytoi ammattilaisen tavoin

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa käymme vaihe vaiheelta läpi ammat­ti­maisen rekry­toinnin osa-alueet, ja kerromme mitä jokaisen rekry­toijan kannattaa huomioida palka­tessaan uusia osaajia tiimiinsä. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat käyt­töönsä valmiin toimin­ta­mallin omien rekry­toin­tiensa onnis­tu­misen varmis­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujille

 • Osaat tarkas­tella jokaista rekry­tointia inves­tointina ja ymmärrät onnis­tuneen rekry­toinnin toimin­nal­lisen ja talou­del­lisen merki­tyksen orga­ni­saation menes­tyksen kannalta
 • Osaat kuvata avoinna olevan tehtävän ja siinä vaadit­tavan osaa­misen selkeästi ja kitey­te­tysti
 • Osaat laatia houkut­te­levan rekry­tointi-ilmoi­tuksen ja tunnet parhaat kanavat avoi­mesta tehtä­västä vies­ti­miseen
 • Osaat tunnistaa parhaat hakijat ja valita suuresta haki­ja­jou­kosta parhaimmat kandi­daatit
 • Ymmärrät, mitä voi ulkoistaa rekry­toin­ti­kon­sul­tille, ja mikä jää orga­ni­saation omalle vastuulle
 • Osaat käydä haki­ja­haas­tat­telut ammat­ti­mai­sesti, huomioiden työlain­sää­dännön määräykset
 • Osaat laatia työnan­tajan edut turvaavan työso­pi­muksen ja huolehtia riit­tä­vistä täsmen­nyk­sistä työso­pi­muksen teks­tissä
 • Ymmärrät psyko­lo­gisen sopi­muksen käsitteen ja osaat käsi­tellä sen piiriin kuuluvia asioita ammat­ti­mai­sesti


8:30 Aamiainen

9:00 Päivän alustus ja esit­täy­ty­minen

Keskustelu: Koke­muksia rekry­toin­nista

09:30 Rekry­tointi inves­tointina

 • Uuden henkilön vaiku­tukset orga­ni­saa­tioon
 • Inves­toin­ti­las­kelman laati­minen rekry­toinnin koko­nais­hyö­dyistä ja kustan­nuk­sista
 • Ihmisen palk­kaa­misen haasteet
 • Mihin kannattaa ainakin varautua

10:15 Tauko

10:30 Rekry­toinnin suun­nittelu

 • Mihin tehtävään ihmistä haetaan?
 • Haet­tavan henkilön asema, vastuut, palk­ka­malli, edut ym.
 • Mitä parhaiden osaajien saaminen vaatii?
 • Uuden henkilön vaikutus nykyiseen orga­ni­saa­tioon
 • Rekry­toinnin riskien hallinta
 • Työlain­sää­dännön huomioi­minen rekry­toin­nissa
 • Rekry­toin­ti­kon­sultin käyttö ja rooli haku­pro­ses­sissa
 • Vastuu on aina esimie­hellä!

11.45 Lounas

12.45 Haku­pro­sessin toteutus

 • Kenet kannattaa ottaa mukaan rekry­tointiin?
 • Erin­omaisen työpaik­kail­moi­tuksen laati­minen
 • Missä kana­vissa työpai­kasta vies­titään?
 • Parhaiden ihmisten tavoit­ta­minen ja tunnis­ta­minen
 • Tehokas rekry­toin­ti­haas­tattelu
 • Testien hyödyn­tä­minen rekry­toin­nissa
 • Työso­pi­muksen laati­minen työnan­tajan näkö­kul­masta

14: 30 Kahvi

14:30 Työn­ha­ki­jasta avain­hen­ki­löksi

 • Työteh­tävien, tavoit­teiden ja orga­ni­saa­tio­roolin kuvaa­minen
 • Psyko­lo­gisen sopi­muksen solmi­minen
 • Uuden avain­hen­kilön pereh­dytys

16:00 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!