Projektien hallinta ja johtaminen

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Projektien hallinta ja johtaminen, ei tenttiä
1.00 Kpl
Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv), 12.11.2020
1290 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 161,00€

Tuotekuvaus

Koulutus antaa käytän­nön­lä­heiset ja ajan­koh­taiset työkalut projektien hallintaan ja johta­miseen. Tutus­tumme erilaisiin tapoihin johtaa projekteja, joista sinun on mahdol­lista poimia ne toimin­ta­tavat, jotka tukevat juuri sinua ja projek­ti­tii­miäsi tavoit­tei­denne saavut­ta­mi­sessa. Saat koko­nais­kuvan siitä, mitä projektin johta­minen vaatii, ja miten voit kehittää omaa vaikut­ta­vuuttasi johtajana.

Hyödyt osallistujille

 • Opit tehos­tamaan projek­ti­työs­ken­te­lyäsi
 • Opit laatimaan projek­ti­suun­ni­telman
 • Tunnistat projek­ti­pääl­likön vastuu­alueet
 • Tiedät miten voit osal­listaa ja innostaa projek­ti­tiimin jäseniä
 • Kehität vuoro­vai­kutus- ja vies­tin­tä­tai­tojasi
 • Kuulet tutki­mus­tu­loksia projektien hallin­nasta ja tiimi­työstä
 • Pääset jakamaan koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mä­työs­ken­telyn ja yhteisten keskus­te­lujen avulla

Kenelle

Koulutus on suun­nattu projek­ti­pääl­li­köille, mutta se sopii myös kaikille projek­ti­mai­sesta työs­ken­te­lystä kiin­nos­tu­neille, esimer­kiksi asian­tuntija- tai esimies­työssä toimi­ville henki­löille.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
12.11.202009:0016:00
13.11.202009:0016:00

Päivä 1.

8:30 Aamupala

9:00 Mikä on projekti?

 • Projektityön kulmakivet tämän päivän työelämässä
 • Mitä projekteilla tavoitellaan? – Projekti strategian osana
 • Projektityöskentelyn hyödyt ja haasteet

10:15 Tauko

10.30 Ihmisten johtaminen projekteissa

 • Projektipäällikön tehtävät ja vastuut
 • Mistä projektipäällikön osaaminen koostuu?
 • Miten voit onnistua projektipäällikön tehtävässäsi?
 • Projektipäällikön johtamistaidot

12:00 Lounas

13:00 Projektien suunnittelu ja käynnistys

 • Mitä tulisi muistaa projektin käynnistysvaiheessa?
 • Toimivan projektisuunnitelman laatiminen
 • Projektiorganisaation määrittäminen
 • Tavoitteiden asettamisen haasteet ja vinkit niiden voittamiseen

14:15 Tauko

14:30 Projektisuunnitelman ydinkohdat

 • Aikataulutuksen sudenkuopat – Miten vältät ne?
 • Projektiviestinnän ja seurannan suunnittelu
 • Riskien ennakoiminen
 • Harjoitus: Oman projektisuunnitelman työstäminen

16:00 Tilaisuus päättyy

 

Päivä 2.

8:30 Aamupala

9:00 Projektien johtaminen käytännössä

 • Projektin tavoitteita tukeva projektityöskentely
 • Suunnitelman seuranta ja päivittäminen
 • Tehokkaat palaverikäytännöt
 • Yhteisten toimintatapojen ja pelisääntöjen merkitys

10:15 Tauko

10:30 Projektitiimin sitouttaminen ja motivointi

 • Projektitiimin sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin
 • Tiimin jäsenten vastuut ja velvollisuudet
 • Tiimin yhteistyön kehittäminen
 • Muutosvastarinta ja muutosenergia

12:00 Lounas

13:00 Projektinhallinnan systemaattinen kehittäminen

 • Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen
 • Oppiva ote projektityössä
 • Lessons learned -hyödyntäminen

14:15 Tauko

14:30 Tehokas projektityöskentely

 • Projektipäällikön ajankäytön hallinta
 • Oman työn suunnittelu ja rytmitys
 • Projektityöskentelyn suosituimmat työkalut ja tekniikat

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!