Perehdytysprosessin kehittäminen

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
Perehdytysprosessin kehittäminen, ei tenttiä
1.00 Pcs
Perehdytysprosessin kehittäminen (1 days), 11.08.2020
790 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 711,00€

Description

Koulutus antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä. Koulu­tuk­sessa paneu­dumme pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen, yksilön huomioi­miseen sekä pereh­dyt­täjän vastuuseen. Keski­tymme siihen, miten hyvän pereh­dy­tyksen avulla voi vaikuttaa posi­tii­vi­sesti uuden työn­te­kijän oppi­miseen, innos­tu­miseen ja sitou­tu­miseen uuteen työhön.

Hyödyt osallistujille

 • Saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
 • Tunnistat työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista edis­tävät tekijät
 • Opit, miten voit huomioida työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
 • Kuulet viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
 • Saat ajan­koh­taisia käytännön vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen
 • Pien­ryh­mä­työs­kentely mahdol­listaa keskus­te­levan ilma­piirin, jossa osal­lis­tujat pääsevät jakamaan koke­muk­siaan

Kenelle

Koulutus on suun­nattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, johdolle, esimie­hille ja HRD-ammat­ti­lai­sille.Schedule

Date Start time End time Nb!
11.08.202009:0016:00

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Ihminen pereh­dy­tyksen keskiössä

 • Miksi pereh­dytys on tärkeää?
 • Pereh­dy­tyksen tavoitteet
 • Pereh­dy­tyksen onnis­tu­misen perusta

10:30 Tauko

10:45 Pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nittelu

 • Pereh­dy­tys­suun­ni­telmaan laati­minen
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin osa-alueet
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin kesto
 • Yksi­löl­lisen pereh­dy­tys­pro­sessin mahdol­lis­ta­minen
 • Kehit­ty­misen seuranta

11.30 Harjoitus: Pereh­dy­tys­pro­sessin etene­minen

12:00 Lounas

13:00 Pereh­dyt­täjän taidot

 • Pereh­dyt­täjän vastuu
 • Hyvän pereh­dyt­täjän ominai­suudet
 • Työkaluja käytännön pereh­dy­tykseen

14:15 Tauko

14:30 Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen

 • Arvot, odotukset ja luot­tamus
 • Molem­min­puo­linen sitou­tu­minen
 • Mihin pereh­dytys päättyy?

16:00 Tilaisuus päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!